Súpis publikácií Jozefa Mistríka za roky 1976-1985 a 1986-1995

Spracoval dr. Ladislav Dvonč


Jozef Mistrík - životopis

Nar. 2. 2. 1921, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica. Študoval v r. 1954 – 1958 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1961 CSc., 1963 PhDr., 1968 doc., 1969 DrSc., 1979 prof. Pôsobil v r. 1941 – 1943 na Základnej škole v Španej Doline (učiteľ), v r. 1943 – 1949 na Obchodnej akadémii v Trenčíne, v r. 1949 – 1954 na Vyššej hospodárskej škole v Bratislave (profesor), v r. 1954 – 1960 na Štátnom stenografickom ústave v Bratislave (výskumný pracovník a riaditeľ ústavu), v r. 1961 – 1965 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave (vedecký pracovník), od r. 1965 pracovník oddelenia matematickej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia), potom pracovník Katedry slovenského jazyka FF UK (docent, profesor), v r. 1989 – 1990 vedúci katedry. Od r. 1994 pracovník Katedry pedagogiky sluchovo postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (vedúci katedry). V r. 1959 – 1971 pôsobil na univerzite v Kolíne nad Rýnom, NSR, v r. 1972 na Štátnej univerzite M.V. Lomonosovova v Moskve, v r. 1975 – 1977 na univerzite v Sheffielde a v Oxforde (hosťujúci profesor). V r. 1963 – 1966 tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1973 – 1976 prvý podpredseda a v r. 1981 – 1990 predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. V r. 1970 – 1991 člen medzinárodnej komisie pre štúdium gramatickej stavby slovanských jazykov a medzinárodnej komisie pre poetiku a štylistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V r. 1972 – 1991 riaditeľ letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. V r. 1971 – 1982 člen a od r. 1982 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore teória vyučovania slovenského jazyka a komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, v r. 1971 – 1984 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore všeobecná jazykoveda, v r. 1976 – 1981 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore český jazyk. V r. 1982 – 1992 člen vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. V r. 1983 – 1997 člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Od r. 1985 predseda poradného zboru pre umelecký prednes pri Osvetovom ústave v Bratislave. V r. 1980 – 1983 predseda Komenského trienále. Predseda porôt viacerých súťaží v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, Štúrova Modra, Vansovej Lomnička, Wolkrov Prostějov). od r. 1996 člen Ústrednej jazykovej rady. 1965 Pamätná medaila SNP, 1980 Zlatá medaila Socialistického zväzu mládeže, 1981 Medaila Univerzity Komenského, 1984 Zlatá medaila Slovenského literárneho fondu, Medaila cti a vďaky Filozofickej fakulty univerzity v Káhire, zaslúžilý pracovník kultúry, 1986 Cena vydavateľstva Mladé letá, Medaila J.Á. Komenského, vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus, Cena ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky, Zlatá medaila Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, vyznamenanie Za socialistickú výchovu, 1989 Zlatá medaila Univerzity Komenského.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka (lexikológia, morfológia, syntax, štylistika), v oblasti všeobecnej jazykovedy (matematická jazykoveda) a v oblasti teórie vyučovania slovenského jazyka.
 
 
 

ROKY 1976 až 1985
 

a) Doplnok k bibliografii za roky 1953-1975
 

1966

1. Matematika v jazykovede. S dr. J. Mistríkom o najnovších metódach lingvistiky. - práca, 29. 12. 1966, s. 4 (rozhovor E. Kunoviča s J. Mistríkom).
 
 

b) Bibliografia za roky 1976-1985
 
 

1976

2. Retrográdny slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 1976. 736 s.

Ref.: 1. Appelová, A.: Jazykovedný časopis, 28, 1977, s. 190-192. - 2. Ballay, J.: Dva retrográdne slovníky slovenčiny. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 23, 1976/77, s. 308-309 (aj o publikácii: Slavíčková, E.: Retrográdní morfematický slovník češtiny. Praha 1975). - 3. Bosák, J.: Slovenská reč, 42, 1977, s. 242-244. - 4. Findra, J.: Významné slovníkové dielo. - Smer, 25. 2. 1977, s. 10. - 5. Jacko, J.: Retrográdny slovník slovenčiny. - Východoslovenské noviny, 29. 7. 1977, príl., s. 2. - 6. Servátka, M.: Retrográdny slovník slovenčiny. - Ľud, 19. 4. 1977, s. 5. - 7. Sowa, F.: Rocznik Slawistyczny, 40, 1979, s. 90-94. - 8. Premik, D. - Jovanović, G.: Južnoslovenski filolog, 36, 1980, s. 191-195.

3. Hovory s recitátorem. Prel. V. Fišer. 1. vyd. Praha, Supraphon 1976. 176 s. (predtým publikované slovenské znenie: Hovory s recitátorom. 1. vyd. Martin, Matica slovenská 1971. 154 s.).

Ref.: Novotná-Hůrková, J.: Knížka o uměleckém přednesu. - Naše řeč, 61, 1978, s. 265-267.

4. On Modeling Verbal Genre. - In: Prague Studies in Mathematical Linguistics. 5. Red. J. Horecký et al. Praha, Academia 1976, s. 191-198.

5. Zur Polyfunktionalität der Partikeln im Slovakischen. - Die Welt der Slaven, 21, 1976, s. 107-112.

6. Kvantitatívne a retrográdne skúmanie slovnej zásoby. - Slavica Slovaca, 11, 1976, s. 63-65.

7. Tendencie v súčasnej teórii štylistiky. - In: Kapitoly o slovenčine. Red. J. Kačala. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1976, s. 79-85.

8. Štylistická analýza a interpretácia. - In: Kapitoly o slovenčine. Red. J. Kačala. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1976, s. 86-92.

9. Skladba textu. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 22, 1975/76, s. 209-214.

10. Štylistika prevzatých a cudzích slov v slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 5. Prednášky XII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1976, s. 257-270. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Red. J. Mistrík. Martin, Matica slovenská 1985, s. 423-427.

11. Predhovor. - In: Studia Academica Slovaca. 5. Prednášky XII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1976, s. 5-6.

12. Metódou osobných skúseností. - Pravda, 3. 9. 1978, s. 5.

13. Těšitelová, M.: Otázky lexikální statistiky. Praha 1974. - In: Slovenská reč, 41, 1976, s. 189-190 (rec.).

14. Recueil linguistique de Bratislava. 4. Red. J. Horecký. Bratislava 1973. - In: Slovenská reč, 41, 1976, s. 315-316 (ref.).
 

1977

15. Štylistika slovenského jazyka. 2. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1977. 456 s.

Ref.: 1. Horecký, J.: Druhé vydanie dobrej štylistiky. - Kultúra slova, 11, 1977, s. 316-317. - 2. Horecký, J.: Hodnotná publikácia. - Otázky žurnalistiky, 20, 1977, č. 4, s. 52-53. - 3. Findra, J.: Jazykovedný časopis, 29, 1978, s. 189-191.

16. Kapitolky zo štylistiky. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1977. 248 s.

Ref.: 1. Mlacek, J.: Slovenská reč, 42, 1977, s. 377-379. - 2. Macurová, A.: Slovenský příspěvek k otázkám jazykové kultury. - Slovo a slovesnost, 39, 1978, s. 80.

17. Špecifika slovenskej sémantiky. - In: Studia Academica Slovaca. 6. Prednášky XIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1977, s. 361-372.

18. O homonymii v slovenčine. - In: Jazykovedné štúdie. 13. Ružičkov zborník. Red. J. Horecký. Bratislava, Veda 1977, s. 185-194.

19. Typológia adverbiálnych určení z hľadiska slovosledu. - In: Zasedanie na Komisijata za analiz gramatičnite strukturi na slavianskite eziki pri Meždunarodnija komitet na slaviste. (Predvaritelni materiali.) Čast vtora. Sofija. Institut za balgarski ezik 1977, s. 64-69.

20. Kultúra dorozumievania a štylistika. - Naše řeč, 60, 1977, s. 14-18.

21. rytmus literárneho textu. - In: The Strucutre and Semantics of the Literary Text. Red. M. Péter. Budapest, Akadémiai Kiadó 1977, s. 130-134.

22. Paralely povstaleckej a budovateľskej reči. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Slovenské národné povstanie v histórii a kultúre Slovenska. Zborník z konferencie Univerzity Komenského k 30. výročiu SNP. Red. S. Czambel et al. Bratislava, Rektorát Univerzity Komenského v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve 1977, s. 209-212, nem. res. s. 213.

23. Titulok v rozhlase. - In: Titulok v rozhlase. Materiál zo seminára MVK Čs. rozhlasu v Bratislave z 20. 5. 1976. Red. Š. Horský. Bratislava, Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu 1977, s. 5-14.

24. Slovenčina na vysokých školách v zahraničí. - In: Studia Academica Slovaca. 6. Prednášky XIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1977, s. 589-598.

25. Diskusia. - In: Titulok v rozhlase. Materiály zo seminára MVK Čs. rozhlasu v Bratislave z 20. 5. 1976. Red. Š. Horský. Bratislava, Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu 1977, s. 18.

26. Dialogue and Hypersyntax. - In: Kurzfassungen. Abstracts. Résumés. XII. Internationaler Linguisten-Kongress. Wien 29. 8. - 2. 9. 1977. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck 1977, s. 151.

27. Abreviácia. - Vedecké riadenie, 7, 1977, príl. Odborná terminológia, výkladový slovníček, zv. 21, 1977. - Tamže: Vyhláška a oznámenie (zv. 24, 1977). - Zápisnica a protokol (zv. 24, 1977).

28. Prof. Eugen Pauliny šesťdesiatpäťročný. - Slovenská reč, 42, 1977, s. 375-376.

29. Odišiel učiteľ a vedec. - Smena, 4. 8. 1977, s. 6 (k úmrtiu J. Stanislava).

30. Za profesorom Jánom Šultzom. - Ruštinár, 12 (25), 1977, č. 4, s. 29-30.
 

1978

31. Rétorika. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1978. 208 s.

Ref.: 1. Slančová, D.: Užitočná pomôcka. - Prešovské noviny, 7. 12. 1978, s. 5. - 2. Findra, J.: Moderná slovenská rétorika. - Kultúra slova, 13, 1979, s. 59-61. - 3. Mlacek, J.: O rečníckom štýle. - Slovenská reč, 44, 1979, s. 178-180. - 4. Kraus, J.: Moderní slovenská knižka o řecnickém projevu. - Naše řeč, 62, 1979, s. 100-103. - 5. - Rhetorica est magni facienda. - Tvorba, 1979, č. 16, s. 18.

32. Dinamika lexičeskogo i grammatičeskogo komponentov slova. - In: Jazykoznanije v Čechoslovakii. Sbornik statej. 1956-1974. Red. A. G. Širokovová. Moskva, Progress 1978, s. 84-87.

33. Verständlichkeit eines Textes. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 5. Red. J. Horecký. Bratislava, Veda 1978, s. 165-171.

34. Hypersyntax a štylistika. - In: Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Lingvistika. Red. B. Havránek. Praha, Academia 1978, s. 213-220.

35. Dialogue and Hypersyntax. - In: Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguistics. Vienna, August 28 - September 2, 1977. Red. W. U. Dressler - W. Meid. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck 1978, s. 557-559.

36. Paralingvistické prostriedky dialógu. - Slovo a slovesnost, 39, 1978, s. 325-327, angl. res. s. 327.

37. Je slovenčina ľubozvučná? - In: Studia Academica Slovaca. 7. Prednášky XIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1978, s. 293-305. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Martin, Matica slovenská 1985, s. 455-459.

38. Kinetika. - Vedecké riadenie, 8, 1978, príl. Odborná terminológia, výkladový slovníček, zv. 26, 1978.

39. Hypersyntax and Stylistics. - In: Knjiga referata sažeci. 2. L - Y. (VIII med unarodni slavistički kongres. Zagreb 3 - 9 IX 1978 Ljubljana.) Red. I. Frangeš et al. Zagreb, Med unarodni slavistički centar SR Hrvatske 1978, s. 593.

40. Hranice štylistiky. Teze přednášky v JS dne 8. 6. 1978. - Jazykovědné aktuality, 15, 1978, s. 152.

41. Úspešný Hviezdoslavov Kubín. - Pravda, 14. 10. 1978, s. 5 (správa o 24. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 4. - 7. 10. 1978 v Dolnom Kubíne).

42. Opýtali sme sa ...- Večerník, 5. 9. 1978, s. 5 (rozhovor redakcie s J. Mistríkom o jeho publikácii Rétorika. Bratislava 1978).

43. Skutočný záujem. Zhovárame sa s riaditeľom SAS-u doc. dr. Jozefom Mistríkom, DrSc. - Večerník, 21. 8. 1978, s. 5 (rozhovor H. Benčatovej s J. Mistríkom o letnom kurze slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca).
 

1979

44. Dramatický text. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979. 224 s.

Ref.: 1. Augustinská, D.: Kultúra slova, 14, 1980, s. 312-313. - 2. Ballay, J.: Odporúčame. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 27, 1980/81, s. 27-29. - 3. (kr): Televízia, 15, 1980, č. 5, s. 8. 4. Valo, P.: Dramatický text. - Pravda, 13. 8. 1980, s. 5. - 5. Bagin, A.: Trojjediný pohľad na drámu. - Slovenské divadlo, 29, 1981, s. 297-300. - 6. Horálek, K.: Slovenský příspěvek k teorii dramatických textů. - Slovo a slovesnost, 42, 1981, s. 173-174. - 7. Ondrejovič, S.: Referativnyj žurnal. Obsčestvennyje nauki za rubežom. Literaturovedenije, 1981, č. 4, s. 51-53. - 8. Ondrejovič, S.: Slovenská reč, 46, 1981, s. 249-251.

45. Lektorské minimum. Text pre lektorov v kurzoch SZM. 1. vyd. Bratislava, Smena 1979, 54 s.

46. Kultúra dorozumievania a štylistika. - In: Aktuální otázky jazykové kultúry v socialistické společnosti. Red. J. Kuchař. Praha, Academia 1979, s. 132-135.

47. Modernizácia slovenčiny. - In: Studia academica Slovaca. 8. Prednášky XV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1979, s. 227-237. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Red. J. Mistrík. Martin, Matica slovenská 1985, s. 451-454.

48. Frekvencia grafém v slovenčine. - Slovenská reč, 44, 1979, s. 193-204.

Ref.: (ba) [=Ballay, J.]: Odporúčame. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 26, 1979/80, s. 125-126.

49. Poznámka k Jašíkovej rétorike. - In: Rudolf Jašík. (Seminár o živote a diele). Red. V. Miháliková. Bratislava, Smena 1979, s. 35-38.

50. Problémy masovej komunikácie. - In: Z teórie spisovného jazyka. Zborník referátov a diskusných príspevkov. Red. J. Kačala. Bratislava, Veda 1979, s. 69-72.

51. O komunikácii medzi ľuďmi. - Nová cesta, 1, 1979, č. 5, s. 19, 24.

52. Rečník, lektor, agitátor. - Nová cesta, 1, 1979, č. 6, s. 6.

53. Formy kolektívnej komunikácie. - Nová cesta, 1, 1979, č. 7, s. 22; č. 8, s. 8.

54. Oslovovanie vo verejných prejavoch. - Nová cesta, 1, 1979, č. 10, s. 9; č. 11, s. 6.

55. O diskusii. - Nová cesta, 1, 1979, č. 12, s. 11.

56. Komunikácia s deťmi - rozprávka a hra. - Osvetová práca, 29, 1979, č. 18, s. 32-33.

57. Konferencia. - Vedecké riadenie, 9, 1979, príl. Odborná terminológia, výkladový slovníček, zv. 30, 1979. - Tamže: Kongres (zv. 30, 1979).

58. Rozvoj zahraničnej slavistiky. - Pravda, 7. 8. 1979, s. 5.

59. Kurz praktickej ruštiny. - Ruštinár, 14 (27), 1979, príl., s. 1-13, 17-28, 33-44, 49-61, 65-108, 113-123, 129-138, 145-154 (spoluautorka N. Milecová).

60. Starosti s miliónom. Zhovárame sa s univerzitným profesorom dr. Jozefom Mistríkom, DrSc. - Televízia 13, 1979, č. 19, s. 16-17 (rozhovor I. Kernej s J. Mistríkom).
 

1980

61. Rýchle čítanie. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980. 116 s. - 2. vyd. 1982.

Ref.: 1. Augustinská, D.: Rýchle čítanie - originálna kniha. - Nedeľná Pravda, 14, 1981, č. 13, s. 7. - 2. Ks [= Kraus, J.]: Umíte (také) číst? - Práce, 11. 4. 1981, s. 7. - 3. (n): Kľúč k rýchločítaniu. - Večerník, 12. 1. 1981, s. 5. - 4. Slabá, L.: Návod na rýchle čítanie. Teoretická príručka od Jozefa Mistríka. - Práca, 2. 3. 1983, s. 6 (o 2. vyd.).

62. Didaktické testy. Slovenský jazyk. (1., 2., 3., 9) 1. vyd. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy 1980. 32 s. (spoluautor J. Minárik).

63. Ako recitovať. Stereo 9118 0831-32. 1. vyd. Bratislava, Opus 1980.

Ref.: Augustinská, D.: Kurz o recitovaní a prednášaní na gramofónových platniach. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 29, 1982/83, s. 57-58 aj o autorových gramofónových platniach Umelecký prednes prózy a Rétorika, Bratislava 1981).

64. Asociačné zákony v prúde reči. - Jazykovedný časopis, 31, 1980, s. 21-25, rus. res. s. 25.

65. Idiolekt - individuálny jazyk. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 30. 1979. Red. J. Mistrík. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980, s. 159-163.

66. Dialóg. - Slovenská reč, 45, 1980, s. 2-12.

Ref.: -ba- [= Ballay, J.]: Odporúčame. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 26, 1979/80, s. 285.

67. Kvantitatívna a štruktúrna analýza jednoslabičných slov v slovenčine. - In: Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1980, s. 175-180.

68. Paradigmatika v štylistike. - In: Studia Academica Slovaca. 9. Prednášky XVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1980, s. 213-222.

69. Rozhlasové literárne pásmo. - In: Rozhlasové literárne pásmo. Materiály zo seminára. Red. J. Zambor. Bratislava, Československý rozhlas - Metodicko-výskumný kabinet 1980, s. 5-14.

70. Univ. prof. PhDr. Pavel Ondrus a jeho dielo. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 30. 1979. Red. J. Mistrík. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980, s. 5-9.

71. Causerie o causerie. - Pravda, 1. 8. 1980, s. 5.

72. [Diskusný príspevok.] - In: Rozhlasové literárne pásmo. Materiály zo seminára. Red. J. Zambor. Bratislava, Československý rozhlas - Metodicko-výskumný kabinet 1980, s. 75-76.

73. Umelecký prednes na Slovensku vo svetle Hviezdoslavovho Kubína. - In: Tak prišla k nám poézia. Red. P. Škrabák. Bratislava, Obzor 1980, s. 39-43.

74. Poslanie slovenčiny v zahraničí. Pri príležitosti XVI. ročníka Studia Academica Slovaca. - Pravda, 16. 8. 1980, s. 5 (o 16. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 27. 7. - 24. 8. 1980 v Bratislave).

75. Jazyk - prostriedok zbližovania národov. Pred pripravovanou konferenciou o vyučovaní cudzích jazykov. - Pravda, 19. 11. 1980, s. 5 (pred 5. Komenského trienále, konaným v dňoch 11. - 12. 11. 1980 v Bratislave).

76. Hviezdoslavov Kubín pokročil. - Pravda, 14. 10. 1980, s. 5 (o 26. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 1. - 5. 1980 v Dolnom Kubíne.).

77. Profesor František Trnka šesťdesiatročný. - Slovenský stenograf, 35, 1980/81, s. 25.

78. Za univerzitným profesorom. - Pravda, 14. 3. 1980, s. 2 (k úmrtiu P. Ondrusa).

79. Dotyky so slovenčinou. - Smena, 11. 8. 1980, s. 1 (rozhovor P. Komára s J. Mistríkom o 16. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 27. 7. - 24. 8. 1980 v Bratislave).

80. Opýtali sme sa univ. prof. dr. Jozefa Mistríka, DrSc. - Večerník, 26. 2. 1980, s. 5 (rozhovor redakcie s J. Mistríkom o jeho knihe Dramatický text. Bratislava 1980).

81. Razgovor s professorom Jozefom Mistríkom. - Meridiány. 12-23/ 4. Red. D. Slobodník. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1980, s. 76-77 (aj v ďalších jazykových mutáciách časopisu).
 

1981

82. Basic Slovak. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981. 160 s.

Ref.: 1. Augustinská, D.: Dve nové učebnice slovenčiny ako cudzieho jazyka. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 376-377 (aj o publikácii: Mistrík, J. - Tuguševová, R.: Učebnik slovackogo jazyka. Moskva 1981). - 2. Záhorský, J.: Kniha, ktorá si zaslúži pozornosť. - Pravda, 20. 8. 1981, s. 5. - 3. Hammerová, L. G.: Slovakia, 31 1984, s. 149-150.

83. Učebnik slovackogo jazyka. (Paralelný slov. názov.) 1. vyd. Moskva, Vyššaja škola - Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981. 424 s. (spoluautorka R. Tuguševová).

Ref.: 1. Augustinská, D.: Dve nové učebnice slovenčiny ako cudzieho jazyka. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 376-377 (aj o publikácii: Mistrík, J.: Basic Slovak. Bratislava 1981). - 2. Augustinská, D.: Slavica Slovaca, 18, 1983, s. 298-299.

84. Umelecký prednes prózy. 1. vyd. Stereo 9118 1133-34. 1. vyd. Bratislava, Opus 1981.

Ref.: Augustinská, D.: Kurz o recitovaní a prednášaní na gramofónových platniach. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 29, 1982/83, s. 57-58 (aj o autorových gramofónových platniach Ako recitovať, Bratislava 1980 a Rétorika, Bratislava 1981).

85. Rétorika. Stereo 9118 1203-04. 1. vyd. Bratislava, Opus 1981.

Ref.: Augustinská, D.: Kurz o recitovaní a prednášaní na gramofónových platniach. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 29, 1982/83, s. 57-58 (aj o autorových gramofónových platniach Ako recitovať, Bratislava 1980 a Umelecký prednes prózy. Bratislava 1981).

86. Die Kraft der paralinguistischen Elemente im Kommunikationsprozess. Prel. R. Heinisch. - Zeitschrift für Slawistik, 26, 1981, s. 102-107.

87. Semiotika a sémantika textu. - In: Jazykovedné štúdie. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike (Smolenice, 14. - 17. januára 1980). Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1981, s. 57-61.

88. Od dorozumievania k porozumeniu. - In: Jazyk - prostriedok zbližovania národov. Red. J. Mistrík. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1981, s. 5-9.

89. Honoratív v slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 10. Prednášky XVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. Š. Ondruš. Bratislava, Alfa 1981, s. 255-267. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: Slovakistické štúdie. Zborník jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Red. J. Mistrík. Martin, Matica slovenská 1985, s. 481-485.

90. Slovo a text. - In: Za ideovú a odbornú úroveň výučby cudzích jazykov na nefilologických vysokých školách. Súbor prác. Red. E. Doktorová. Bratislava, Vysoká škola ekonomická 1981, s. 29-34.

91. Slovenčina doma a vo svete. Aby jazyk bol jedným z motorov vývoja. - Nové slovo, 23, 1981, č. 6, s. 16.

92. O rýchlom čítaní. - Rodina a škola, 28, 1981, č. 6, s. 10-11.

93. K metodike rýchleho čítania. - Osvetová práca, 31 1981, č. 20, s. 16-19.

94. Kultúra jazyka. - In: Vybrané pojmy vied o kultúre. Zborník štúdií. Red. P. Paška. Bratislava, Výskumný ústav kultúry 1981, s. 132-140.

95. [Predhovor.] - In: Jazyk - prostriedok zbližovania národov. Red. J. Mistrík. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1981, s. 3.

96. O dialógu. - In: Šebalievová, N.: Životo slovo - dialog na partijata s naroda. Otečestven front (Sofija), 10. 8. 1981, s. 3 (článok obsahuje záznam príspevku J. Mistríka).

97. Aký bol tohtoročný Hviezdoslavov Kubín? - Pravda, 21. 10. 1981, s. 5 (o 27. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 7. - 11. 10. 1981 v Dolnom Kubíne).

98. Spoznávajú jazyk a kultúru. Seminár zahraničných slovakistov. - Pravda, 7. 8. 1981, s. 5 (o 17. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 26. 7. - 22. 8. 1981 v Bratislave).

99. Brána jazykov otvorená. - Bratislava, 8, 1981, č. 1, s. 53 (rozhovor redakcie s J. Mistríkom o 5. Komenského trienále, konanom v dňoch 11. - 12. 11. 1980 v Bratislave).

100. Je slovenčina jazyk moderný? - Večerník, 6. 2. 1981, s. 6-7 (rozhovor E. Kudličku s J. Mistríkom).

101. Náročná vysoká škola. - Smena, 10. 8. 1981, s. 1 (rozhovor M. Ježíka s J. Mistríkom o 17. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 26. 7. - 22. 8. 1981 v Bratislave).

102. Bohatý program. Sedem otázok riaditeľovi SAS. - Ľud, 8. 8. 1981, s. 4 (rozhovor V. Hujíka s J. Mistríkom o 17. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 26. - 7. - 22. 8. 1981 v Bratislave).

103. Príležitosti jazykovedy. - Nedeľná Pravda, 14, 1981, č. 11, s. 6 (rozhovor M. Ježíka s J. Mistríkom).

104. Opýtali sme sa. - Večerník, 10. 11. 1981, s. 5 (rozhovor redakcie s J. Mistríkom o jeho knihe Basic Slovak. Bratislava 1981).

105. Za hranicami jazykovedy. - Život, 31, 1981, č. 5, s. 24-25 (rozhovor V. Vašečkovej s J. Mistríkom).
 

1982

106. Grafológia. Synkretická analýza v modernej grafológii. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1982. 204 s.

Ref.: 1. M. P.: Život, 32, 1982, č. 37, s. 59. - 2. Sabol, J.: Kniha o grafológii. - Pravda, 25. 8. 1982, s. 5.

107. Človek na obrazovke. 1. vyd. Bratislava, Odbor výskumu programov ČST a divákov SSR, Československá televízia v Bratislave 1982. 168 s. (spoluautor J. Koščo).

Ref.: 1. Bílková-Belnayová, K.: Televizní tvorba, 1983, č. 2, s. 90-92. - 2. Konečná, V.: Úspešná spolupráca. - Kontakt, 1983, č. 3, s. 64-71.

108. Frekvencia a sémantika slova. - In: Studia Academica Slovaca. 11. Prednášky XVIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1982, s. 319-331. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Red. J. Mistrík. Martin, Matica slovenská 1985, s. 445-450.

109. Temporálny význam slovesa a jazykový i mimojazykový kontext. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 321-325.

110. Der Leser und die Kultur der sprachlichen Äusserung in der sozialistischen Gesellschaft. - In: Probleme der Literatursprache und der Sprachkultur in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. (Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte.) Red. W. Bahner et al. Berlin, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 1982, s. 51-59.

111. Retrograde gesetzmässigkeiten in Wörtern. - In: Studien zum Tschechischen, Slowakischen und Deutschen aus vergleichender Sicht. Red. G. Jäger - R. Heinisch. Leipzig, Karl-Marx-Universität 1982, s. 119-127.

112. Syntax dialógu. - In: Studia Gramatyczne. 5. Materiały z XIII posiedzienia Międzynarodowej Komisji Struktury Gramatycznej Języków Słowiańskich (Mogilany 22-24 października 1979 r.). Red. S. Urbańczyk et al. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1982, s. 165-169.

113. Dialogue and Hypersyntax. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 6. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1982, s. 159-162.

114. Korelacija meždu lektora i percipienta. - In: Aktualni teoretičeski i praktičeski problemi na retorika v socialističeskoto obšestvo. Red. V. Ivanov et al. Sofija, Družestvo za razprostranenie na naučni znanija “Georgi Kirkov“ - Republikanski svet 1982, s. 60-63.

115. Štylistika vo vyučovaní na stredných školách. - In: Študijné texty zo slovenského jazyka a literatúry pre učiteľov stredných škôl. Red. B. Švihranová. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1982, s. 158-169.

116. Jazyk nie je len skloňovanie. - In: Jazyk a štýl publicistiky: Zborník príspevkov z vedecko-praktickej konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii. Domov vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach 8. - 9. apríla 1982. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov 1982, s. 11-16. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: Kultúra slova, 16, 1982, s. 261-265.

117. Metódy rýchleho čítania. - Čitateľ, 31, 1982, s. 94-95.

118. Viac než slovakistika. - Nové slovo, 24, 1982, č. 31, s. 15.

119. Rétorika - forma rečovej komunikácie. - Osvetová práca, 32, 1982, č. 15, s. 17-21.

120. Vorbemerkungen. - In: Studien zum Tschechischen, Slowakischen und Deutschen aus vergleichender Sicht. Red. G. Jäger - R. Heinisch. Leipzig, Karl-Marx-Universität 1982, s. 3 (spoluautori G. Jäger, V. Křístek).

121. Úvod - In: Jazyk a štýl publicistiky. Zborník príspevkov z vedecko-praktickej konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii. Domov vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach 8. - 9. apríla 1982. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov 1982, s. 3.

122. Záver. - In: Jazyk a štýl publicistiky. Zborník príspevkov z vedecko-praktickej konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov 1982, s. 187-188.

123. Slovo na úvod. - Zápisník slovenského jazykovedca, 1, 1982, č. 1, s. 1.

124. Korelácia medzi temporálnym významom slovesa a textom. - Zápisník slovenského jazykovedca, 1, 1982, č. 2, s. 12-15 (tézy prednášky konanej dňa 11. 5. 1982 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

125. Sloveso a kategória času. - Zápisník slovenského jazykovedca, 1, 1982, č. 3, s. 9-11 (tézy prednášky konanej dňa 13. 5. 1982 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove).

126. Školský dialekt a jazykové minimum. - Zápisník slovenského jazykovedca, 1, 1982, č. 3, s. 13-15 (tézy prednášky konanej dňa 14. 5. 1982 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Košiciach).

127. Medzinárodná konferencia v Oxforde o formovaní slovanských spisovných jazykov. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 55-56 (správa o konferencii konanej v dňoch 6. - 11. 7. 1981 v Oxforde).

128. Zasadanie Medzinárodnej gramatickej komisie slovanských jazykov, spojené s konferenciou v Moskve. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 185-186 (správa o zasadaní Medzinárodnej gramatickej komisie pre štúdium gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov a o vedeckej konferencii o slovesnom vide a s ním súvisiacich kategóriách v ich syntaktických realizáciách a o rozličných typoch temporálnych významov a spôsoboch ich vyjadrovania, konaných v dňoch 9. - 12. 12. 1981 v Moskve).

129. Jazyk a štýl novín, rozhlasu a televízie. Ku konferencii novinárov a jazykovedcov. - Pravda, 22. 4. 1982, s. 5 (správa o vedecko-praktickej konferencii o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii, konanej v dňoch 8. - 9. 4. 1982 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach).

130. Slovakisti po osemnásty raz. - Pravda, 29. 7. 1982, s. 5 (správa o 18. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 25. 7. - 21. 8. 1982 v Bratislave).

131. Aký bol Hviezdoslavov Kubín. - Pravda, 21. 10. 1982, s. 5 (o 28. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 1. - 5. 10. 1982 v Dolnom Kubíne).

132. Vansovej Lomnička prekonáva sama seba. - Pravda, 7. 10. 1982, s. 5 (o 17. Vansovej Lomničke, konanej v dňoch 24. - 25. 9. 1982 v Starej Ľubovni).

133. Adresár slovakistických a bohemistických inštitúcií a pracovísk. - Zápisník slovenského jazykovedca, 1, 1982, č. 2, s. 16-17.

134. Profesor Eugen Pauliny sedemdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 33, 1982, s. 181-182.

135. Kontakty so svetom. - Slovensko, 6, s. 8-9 (rozhovor V. Kunovskej s J. Mistríkom).

136. Cesta k slovenčine. - Smena, 7. 8. 1982, s. 1 (rozhovor M. Conzarovej s J. Mistríkom).

137. Písmo - zrkadlo človeka. - Smena na nedeľu, 17 (35), 1982, č. 26 (161a), s. 3 (rozhovor E. Slováka s J. Mistríkom).

138. Opýtali sme sa ...- Večerník, 8. 6. 1982, s. 5 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom o jeho publikácii Grafológia. Bratislava 1982).
 

1983

139. A Grammar of Contemporary Slovak. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1983. 160 s.

140. Jazyk a ľudová pieseň. - In: Studia Academica Slovaca. 12. Prednášky XIX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1983, s. 343-355.

141. Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine moderných slovanských jazykov. - In: Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie. Red. J. Horecký. Praha, Academia 1983, s. 71-74.

142. Korelácia medzi temporálnym významom slovesa a textom. - In: Aspektuaľnyje i temporaľnyje značenija v slavianskich jazykach. Materialy zasedanija Komissii po izučeniju grammatičeskogo stroja slavianskich jazykov MKS. Moskva, 9-11 dekabria 1981 g. Red. N. J. Švedovová et al. Moskva, Nauka 1983, s. 102-105.

143. Rečník je ústrednou postavou. - In: Sláva životu. Metodicko-inštruktážny materiál ZPOZ. 1. 1983. Red. M. Irša - D. Banga. Bratislava, Obzor 1983, s. 29-38.

144. Jazyk a štýl textov umelecko-dokumentárnej publicistiky. – In: Feature v rozhlasovej praxi. Red. M. Zelenková. Bratislava, Československý rozhlas 1983, s. 71 – 84.

145. Niekoľko poznámok k semináru. - In: O spravodajskej relácii Aktuality. Zborník príspevkov zo seminára v Hlavnej redakcii Televíznych novín. Red. P. Grobarčík. Bratislava, Československá televízia bratislava - odbor výskumu programov ČST a divákov v SSR 1983, s. 50-53.

146. Čo očakáva dnešný divák. - Film a divadlo, 27, 1983, č. 4, s. 4.

147. Predhovor. - In: Studia Academica Slovaca. 12. Prednášky XIX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1983, s. 5.

148. K otázkam pragmalingvistiky. - Zápisník slovenského jazykovedca, 2, 1983, č. 3, s. 15-17 (tézy prednášky konanej dňa 7. 4. 1983 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

149. K otázkam pragmalingvistiky. Teze přednášky v JS v Praze dne 2. 6. 1983. - Jazykovědné aktuality, 20, 1983, s. 110-111.

150. Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín - ďalší krok vpred. - Pravda, 26. 10. 1983, s. 5 (o 29. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 5. - 9. 10. 1983 v Dolnom Kubíne).

151. Festival žien. - Slovenka, 35, 1983, č. 42, s. 16 (o Vansovej Lomničke konanej v dňoch 22. - 24. 9. 1983 v Starej Ľubovni). - Ďalšia správa o tom istom podujatí: Vansovej Lomnička - mierový festival pracujúcich žien. - Pravda, 2. 10. 1983, s. 5.

152. Letné kurzy jazyka, kultúry a národopisu. - Naša univerzita, 19, 1982/83, č. 10, s. 5 (o letnom kurze slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca).

153. O slovakistiku a Slovensko stále veľký záujem. - Pravda, 27. 7. 1983, s. 5 (o programe a koncepcii letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca).

154. Za profesorom Eugenom Paulinym. - Slovenská reč, 48, 1983, s. 364-366. - Ďalší autorov nekrológ: Za profesorom Eugenom Paulinym. - Romboid, 18, 1983, č. 8, s. 29.

155. Nevyhodili sme peniaze nadarmo. - Večerník, 22. 8. 1983, s. 5 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom o 19. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 25. 7. - 22. 8. 1983 v Bratislave).
 

1984

156. Jazyk a reč. 1. vyd. Bratislava, Mladé letá 1984. 432 s.

Ref.: 1. Kočiš, F.: Aj také knižky pod vianočný stromček. - Nedeľná Pravda, 17, 1984, č. 51, s. 7 (aj o publikáciách: 1. Dvonč, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava 1984. - 2. Oravec, J. - Bajzíková, E. - Furdík, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava 1984.) - 2. Pavlovič, J.: Pre mladých i nemladých. - Nové slovo, 26, 1984, č. 47, s. 16. - 3. Augustinská, D.: Príťažlivá publikácia. - Pravda, 8. 1. 1985, s. 5. - 4. Gašinec, E.: Vzorová príručka o slovenčine. Učiteľské noviny, 35, 1985, č. 13, s. 7. - 5. Ihnátková, N.: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 31, 1984/85, s. 157-158. - 6. Kráľ, Á. - Ondruš, Š.: Úskalia popularizácie. - Nové slovo, 27, 1985, č. 21, s. 16. - K tomu: Mistrík, J.: Kritika či pamflet? - Nové slovo, 27, 1985, č. 21, s. 17 (odpoveď na príspevok Á. Kráľa a Š. Ondruša). - 7. Kyseľová, L.: Chyby a „chyby , - Nové slovo, 27, 1985, č. 21, s. 17 (stanovisko zodpovednej redaktorky publikácie k príspevku Á. Kráľa a Š. Ondruša). - 8. Kraus, J.: O jazyce - nejen pro mladého čtenáře. - Naše řeč, 68, 1985, s. 189-191. - 9. Nábělková, M.: Kniha na cestách dorozumievania. - Kultúra slova, 19, 1985, s. 177-180. - 10. Polívková, A.: Jazyk a řeč. - Jazykovědné aktuality, 22, 1985, s. 88-89.

157. Moderná slovenčina. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1984. 256 s. - 2. vyd. 1989. 264 s.

Ref.: 1. Augustinská, D.: Kniha o modernej slovenčine. - Nedeľná Pravda, 18, 1985, č. 9, s. 7. - 2. Jančovičová, Ľ.: Kniha o modernej slovenčine. - Kultúra slova, 19, 1985, s. 368-370. - 3. Horecký, J.: Moderná kniha o modernej slovenčine. - Otázky žurnalistiky, 29, 1986, s. 44-45. - 4. Anettová, A.: Slovenská reč, 52, 1987, s. 59-62. - 5. Hujík, V.: Slovenčina najsúčasnejšia. - Nové knihy, 1989, č. 31-32, s. 2.

158. Correlation between the Emitent and Percipient of Oratorical Speech. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 7. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1984, s. 225-228.

159. Štylistika textu. - In: Štylistické otázky textu. Prešov - Zemplínska šírava 1989. Zborník materiálov. Red. F. Ruščák. Prešov, Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1984, s. 5-13.

160. Štylistika interpunkcie. - In: Studia Academica Slovaca. 13. Prednášky XX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1984, s. 365-376.

161. Žáner ako textová jednotka. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 30, 1983/84, s. 225-228.

162. Die Kategorie der Zeit und das Sujet. - Zeitschrift für Slawistik, 29, 1984, s. 417-420.

163. En l’honneur du 70e anniversaire du professeur Eugen Pauliny. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 7. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1984, s. 11-14.

164. Interakcia slova s textom ako sémantický impulz. - In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1. - 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 124-127.

165. Interpretačné zásady prejavu diskotekára. - In: Diskotéky. Metodická príručka. Red. F. Bartko. Bratislava, Osvetový ústav v Bratislave 1984, s. 84-97.

166. Úvod. - In: Studia Academica Slovaca. 13. Prednášky XX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1984, s. 5.

167. Tendencie vedúce k vývinu slovenského pravopisu. - Zápisník slovenského jazykovedca, 3, 1984, č. 4, s. 5-6 (tézy prednášky konanej dňa 17. 4. 1984 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

168. Hlasy tvorcov dneška. Novoročná anketa denníka Práca. - Práca, 30. 12. 1984, s. 3 (aj s príspevkom J. Mistríka do ankety).

169. Epištoly o modernej slovenčine. Ako sa slovenčina vyvíja. - Československý svět, 39,, 1984, č. 1, s. 19; č. 2, s. 19. - Tamže: slovenčina popri češtine (č. 3, s. 19; č. 4, s. 19; č. 5, s. 19). - Archaizmy a historizmy (č. 6, s. 19; č. 7, s. 19). - Multiverbizácia (č. 8, s. 19). - Univerbizácia (č. 9, s. 19). - Letný seminár slovenského jazyka (č. 10, s. 19; č. 11, s. 19; o seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca). - Nové skratkové slová (č. 12, s. 19). - Ako sa v slovenčine skloňujú cudzie slová (č. 13, s. 19; č. 14, s. 19). - Viacslovné pomenovania organizácií (č. 15, s. 19). - Hovorové skratky a skratkové slová (č. 16, s. 19). - Spisovný jazyk a nárečia (č. 17, s. 19). - Slang v súčasnej slovenčine (č. 18, s. 19). - Súčasný administratívny štýl (č. 19, s. 19). - O slovenskom pravopise (č. 20, s. 19). - Ako sa vyvíja slovenská štylistika (č. 21, s. 19). - Oslovovanie v súčasnej slovenčine (č. 23, s. 27; č. 24, s. 27). - O úvodzovkách (č. 25, s. 27; č. 26, s. 27).

170. Hviezdoslavov Kubín tridsaťročný. - Pravda, 24. 10. 1984, s. 5 (o 30. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 3. - 6. 10. 1984 v Dolnom Kubíne).

171. Záujem o našu kultúru rastie. - Pravda, 1. 8. 1984, s. 5 (o 20. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 29. 7. - 25. 8. 1984 v bratislave). - Ďalší autorov príspevok o tom istom podujatí: Už po dvadsiaty raz Studia Academica Slovaca. - Nedeľná Pravda, 17, 1984, č. 32, s. 2.

172. Festival umeleckého slova - Vansovej Lomnička. - Pravda, 2. 10. 1984, s. 5 (o 19. Vansovej Lomničke, konanej v dňoch 20. - 22. 9. 1984 v Starej Ľubovni).

173. Životné jubileum Jána Findru. - Slovenská reč, 49, 1984, s. 103-106 (k 50. narodeninám).

174. Rozhovor s univ. prof. PhDr. Jozefom Mistríkom, DrSc. - Nová cesta, 6, 1984, č. 9, s. 2-3 (rozhovor Z. Vicianovej s J. Mistríkom).

175. Svet sa zišiel pri slovenčine. - Smena, 31. 7. 1984, s. 1 (rozhovor A. Garayovej s J. Mistríkom o 20. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 29. 7. - 25. 8. 1984 v Bratislave).

176. Jazyk je vlastne hudba. - Smena, 25. 10. 1984, s. 1 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom o jeho knihe Jazyk a reč. Bratislava 1984).
 

1985

177. Grammatika slovackogo jazyka. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1985. 184 s. - 2. vyd. 1989.

178. Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine. 1. vyd. Bratislava, Veda 1985. 320 s.

Ref.: 1. Augustinská, D.: Nový exaktný opis slovenčiny. - Kultúra slova, 20, 1986, s. 250-252. - 2. Bosák, J.: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 92-93. - 3. Confortiová, H.: Frekvence grafémů, tvarů a konstrukcí ve slovenštině. - Naše řeč, 71, 1988, s. 145-150.

179. Štylistika. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1985. 584 s. - 2. vyd. 1989.

Ref.: 1. Augustinská, D.: Nová kniha o štylistike. - Nedeľná Pravda, 19, 1986, č. 15, s. 18. - 2. Ihnátková, N.: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 32, 1985/86, s. 157-158. - 3. Malec, F.: Moderná štylistika. - Kultúra slova, 20, 1986, s. 124-127. - 4. Findra, J.: Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 86-90. - 5. Horecký, J.: Súborná štylistika slovenčiny. - Otázky žurnalistiky, 30, 1987, č. 1, s. 53-54.

180. Rétorika pre učiteľov vysokých škôl. Učebný materiál. 1. vyd. Bratislava, Ústav rozvoja vysokých škôl Slovenskej socialistickej republiky 1985. 64 s.

181. Slovak Language. Opus Stereo 9918 0263-65. 1. vyd. Banská Bystrica, Učebné pomôcky 1985. 84 s. + magnetofónová nahrávka na kazetách. - Ďalšie jazykové mutácie s kazetovými nahrávkami: La langue slovaque a Slovackij jazyk.

182. Rytmus v ľudovej slovesnosti. - In: Studia Academica Slovaca. 14. Prednášky XXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1985, s. 391-401.

183. Redundanz der Wortfolge in der Grammatik. Prel. G. Nolteová. - Zeitschrift für Slawistik, 30, 1985, s. 49-51.

184. The Modernization of Contemporary Slovak. - In: The formation of the Slavonic Literary Languages. Proceedings of a Conference Held in Memory of Robert Auty and Anne Pennington at Oxford 6-11 July 1981. Red. G. Stone - D. Worth. Columbus, Ohio (USA), Slavica Publishers, Inc. 1985, s. 71-76.

185. Perspektívy slovakistiky. - In: Slovakistické štúdie. Zborník prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Red. J. Mistrík. Martin, Matica slovenská 1985, s. 279-285.

186. Štyridsať rokov rozvoja slovenskej jazykovedy. - Slovenská reč, 50, 1985, s. 129-167 (spoluautori J. Bosák, K. Buzássyová, L. Dvonč, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, M. Majtán, I. Ripka, E. Sekaninová).

187. Komunikatívna zručnosť. - In: Teória a prax Socialistického zväzu mládeže. Učebné texty. 4. časť. Výchovná práca v SZM. Základy pedagogiky, psychológie, sociológie, komunikatívne zručnosti. Red. A. Nagyová. Bratislava, Slovenská ústredná politická škola SZM v Smene 1985, s. 167-196.

188. Slovakisti a Slovensko. - Nedeľná Pravda, 18, 1985, č. 39, s. 3.

189. Kritika či pamflet? - Nové slovo, 27, 1985, č. 21, s. 17 (odpoveď na kritiku autorovej publikácie Jazyk a reč, Bratislava 1984, ktorú uverejnili Á. Kráľ a Š. Ondruš v príspevku Úskalia popularizácie v Novom slove, 27, 1985, č. 21, s. 16).

190. Úvod. - In: Slovakistické štúdie. Zborník prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Red. J. Mistrík. Martin, Matica slovenská 1985, s. 5-8.

191. Vansovej Lomnička ...- In: Pamätnica Vansovej Lomničky. K 20. výročiu celoslovenského festivalu umeleckého prednesu pracujúcich žien. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu žien vo vydavateľstve Živena 1985, s. 37-40.

192. Posunková reč - reč bohatá. - Gong, 1985, č. 4, s. 64-65. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: O totální komunikaci. Knihovna časopisu Gong, zv. 5. Red. O. Jendrulek. Praha, federální výbor Svazu invalidů 1987, s. 9-11.

193. Vizitka každého z nás. Beseda o slovenčine na základných a stredných školách. - Nedeľná Pravda, 18, 1985, č. 42, s. 4-5 (spoluúčastník besedy).

194. Slovenčina. Atrakcia. Súčasnosť. Ankety s lektormi Letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Pripravili V. Kunovská a K. Fajth. - Slovensko, 9, 1985, č. 1, s. 10-11 (spoluúčastník ankety).

195. Univ. profesor Jozef Mistrík, DrSc. (1921), jazykovedec, pedagóg. - Bratislava, 12, 1985, č. 2, s. 12 (odpoveď J. Mistríka v ankete časopisu).

196. Prínos encyklopédií. - Práca, 30. 12. 1985, s. 1 (príspevok do ankety časopisu).

197. Paradigmatický a syntagmatický aspekt pri konfrontácii systémových a textových štruktúr. - Zápisník slovenského jazykovedca, 4, 1985, č. 4, s. 33-34 (tézy prednášky konanej dňa 30. 9. 1985 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove).

198. K úprave nových pravidiel pravopisu v slovenčine. - Zápisník slovenského jazykovedca, 4, 1985, č. 1, s. 6-9 (tézy prednášky konanej dňa 5. 6. 1984 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave).

199. K žánrovým a jazykovým otázkam prísloví a iných parémií. - Zápisník slovenského jazykovedca, 4, 1985, č. 3, s. 33-35 (tézy prednášky konanej dňa 14. 3. 1985 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave).

200. Kapitoly o modernej slovenčine. Ako sa dávajú rodné mená. - Československý svět, 40, 1985, č. 2, s. 39. - O názvoch slovenských jedál (č. 4, s. 39).

201. Kurz modernej slovenčiny. - Československý svět, 40, 1985, č. 6, s. 39; č. 8, s. 39; č. 19, s. 39; č. 12, s. 39; č. 14, s. 39; č. 16, s. 39; č. 18, s. 39; č. 20, s. 39; č. 22, s. 39; č. 24, s. 39; č. 26, s. 39.

202. Marginálie Hviezdoslavovho Kubína. - Pravda, 10. 10. 1985, s. 5 (o 31. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 25. - 28. 9. 1985 v Dolnom Kubíne).

203. Vansovej Lomničke ako festival. - Javisko, 17, 1985, s. 7-8 (spáva o 19. Vansovej Lomničke, konanej v dňoch 20. - 22. 9. 1984 v Starej Ľubovni).

204. Záujem o Slovensko a slovenčinu sa stupňuje. - Pravda, 30. 7. 1985, s. 5 (o programe 21. letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konaného v dňoch 28. 7. - 24. 8. 1985 v Bratislave).

205. Bilancia seminára Studia Academica Slovaca. - Pravda, 30. 8. 1985, s. 5 (o 21. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konanom v dňoch 28. 7. - 24. 8. 1985 v Bratislave).

206. Chvála slova. Klub Slovenky s univerzitným profesorom PhDr. Jozefom Mistríkom, DrSc., predsedom poroty Vansovej Lomničky. - Slovenka, 37, 1985, č. 35, s. 32 (rozhovor E. Ťapajovej s J. Mistríkom o Vansovej Lomničke).

207. SAS - šanca pred svetom. - Večerník, 12. 8. 1985, s. 5 (rozhovor B. Černej s J. Mistríkom o letnom kurze slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca).

208. O stenografii a jazyku. - Slovenský stenograf, 40, 1985/86, s. 81-82 (rozhovor P. Červenáka s J. Mistríkom pri príležitosti jeho 65. narodenín).
 
 
 

Redakčná činnosť
 

Javisko, 8, 1976 - 11, 1979 (člen red. rady).

Slovenská reč, 41, 1976 - 50, 1985 (člen red. rady).

Studia Academica Slovaca. 5. Prednášky XII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1976 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 6. Prednášky XIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1977 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 7. Prednášky XIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1978 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 8. Prednášky XV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1979 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 9. Prednášky XVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1980 (vedecký redaktor).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 30. 1979. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980 (redaktor).

Jazyk - prostriedok zbližovania národov. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1981 (redaktor).

Jazyk a štýl publicistiky. Zborník príspevkov z vedecko-praktickej konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii. Domov vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach 8. - 9. apríla 1982. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov 1982 (zostavovateľ).

Jazykovedný časopis, 33, 1982 - 36, 1985 (člen red. rady).

Studia Academica Slovaca. 11. Prednášky XVIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1982 (vedecký redaktor).

Zápisník slovenského jazykovedca, 1, 1982 - 4, 1985 (redaktor).

Studia Academica Slovaca. 12. Prednášky XIX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1983 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 13. Prednášky XX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1984 (vedecký redaktor).

Pamätnica Vansovej Lomničky. K 20. výročiu celoslovenského festivalu umeleckého prednesu pracujúcich žien. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu žien vo vydavateľstve Živena 1985 (zostavovateľ).

Slovakistické štúdie. Zborník prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Martin, Matica slovenská 1985 (zostavovateľ).

Studia Academica Slovaca. 14. Prednášky XXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1985 (vedecký redaktor).
 
 

Literatúra
 

Vasilieva, L. I.: Lekcii slovackich učonych. - Vesnik Moskovskogo universiteta, 1976, č. 4, s. 74-75 (o prednáškach E. Paulinyho, P. Ondrusa a J. Mistríka na Katedre slovanských filológií Filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova v štud. r. 1974/75.

Mistrík, Jozef. - In: Encyklopédia Slovenska. 3. K - M. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1979, s. 599 (heslo).

Žitná, V.: Zo stretnutia v Dolnej Krupej. - Hudobný život, 19. 2. 1979.

Mistrík Jozef. - Pyramída, 9, 1979/80, č. 102, s. 3249-3250 (heslo).

Augustinská, D.: Mnohostrannosť vedca. - Slovensko, 5, 1981, č. 8, s. 25 (k 60. narodeninám).

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jozefa Mistríka za roky 1971-1979. - Slovenská reč, 46, 1981, s. 52-61.

Findra, J.: Životné jubileum Jozefa Mistríka. - Slovenská reč, 46, 1981, s. 48-52 (k 60. narodeninám).

Horecký, J.: Na šesťdesiatku prof. Jozefa Mistríka. - Jazykovedný časopis, 32, 1981, s. 80.

Dubníček, J.: Univerzitný profesor J. Mistrík jubiluje. - Učiteľské noviny, 31, 1981, č. 7, s. 11 (k 60. narodeninám).

J. S. [= Sabol, J.:] Štýl je človek. - Rozhlas, 1981, č. 13, s. 3 (k 60. narodeninám).

Jacko, J.: Významné dielo širokého záberu. - Východoslovenské noviny, 13. 2. 1981, príl., s. 2 (k 60. narodeninám).

Jubileá. - Naša univerzita, 28, 1980/81, č. 7, s. 7 (aj k 60. narodeninám J. Mistríka).

Kudlička, E.: Mnohostranná činnosť jazykovedca. Univerzitný profesor Jozef Mistrík šesťdesiatročný. - Pravda, 31. 1. 1981, s. 5.

Machala, D.: So svetom a do sveta. Reportážne poznámky z jednej svadobnej cesty. - Nové slovo, 23, 1981, č. 36, s. 15 (v článku o zájazde frekventantov letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca po Slovensku aj o J. Mistríkovi, riaditeľovi SAS).

Malacký, J.: Jubileum jazykovedca. - Smena, 1. 3. 1981, (k 60. narodeninám).

Matula, M.: Profesor Jozef Mistrík šedesátníkem. - Sekretářská praxe, 21, 1981/82, č. 1, s. 3.

Ondruš, Š.: Jazykovedné dielo Jozefa Mistríka. - In: Studia Academica Slovaca. 10. Prednášky XVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. Š. Ondruš. Bratislava, Alfa 1981, s. 23-32 (k 60. narodeninám).

V minulých dňoch sa dožil ...- Naša univerzita, 28, 1980/81, č. 7, s. 7 (k 60. narodeninám).

Trnka, F.: Univerzitný profesor PhDr. Jozef Mistrík šesťdesiatročný. - Slovenský stenograf, 35, 1981, č. 6, s. 106.

Balcar, M. et al.: Bibliografija čechoslovackoj rusistiki (1971-1980). Red. V. Sato. Praga, Gosudarstvennoje pedagogičeskoje izdateľstvo 1982 (paralelné čes. znenie), s. 33, 432 (záznam prác J. Mistríka za roky 1972, 1977, 1979).

Mistrík Jozef. - In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. Red. O. Pavlík et al. Bratislava, Veda 1984, s. 582 (heslo).

Sabol, J.: Štýl je človek. Univ. prof. dr. Jozef Mistrík, DrSc., medzi košickými novinármi. - Večer, 11. 6. 1982, s. 4.

V klube ČSSP na Dunajskej ulici 62. - Večerník, 8. 4. 1983, (o účasti J. Mistríka na podujatí Človeka poznáš po reči).

Mistrík, J. - In: Co je co? 3) Příručka pro každý den. Sprac. R. Reisenauer - J. Havelka - L. Maršíková - A. tejnor. 2., preprac. a dopl. vyd. Praha, Pressfoto - vydavatelství ČTK 1984, s. 538 (heslo).

Horecký, J.: Professeur Jozef Mistrík, docteur e` s lettres. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 8. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1985, s. 9-13 (k 65. narodeninám).

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. - Slovensko, 9, 1985, č. 1, s. 31-32 (heslo).

Augustinská, D.: K jubileu slovakistu profesora Jozefa Mistríka. - Slovensko, 10, 1986, č. 5, s. 7 (k 65. narodeninám).

Horecký, J.: Jozef Mistrík - 65 rokov. - Jazykovedný časopis, 37, 1986, s. 90-91.

Ihnátková, N.: Jubileum profesora Jozefa Mistríka. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 32, 1985/86, s. 186 (k 65. narodeninám).

Mlacek, J.: Jozef Mistrík šesťdesiatpäťročný. - Slovenská reč, 51, 1986, s. 58-60.

Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 1, 1932/1933 - 50, 1985. Bratislava, Veda 1986 (príl. čas. Slovenská reč, 51, 1986), s. 34, 100-101, 148, 179 (záznam prác J. Mistríka uverejnených v rokoch 1958-1984 v Slovenskej reči).

Synek, B.: Robí nielen to, čo musí. Učiteľské noviny, 36, 1986, č. 16, s. 7 (o J. Mistríkovi pri príležitosti udelenia Medaily J. A. Komenského).

Mistrík Jozef. - In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin, Matica slovenská 1987, s. 688-717, opravy a doplnky (príl.), s. 14 (súpis prác J. Mistríka za roky 1953-1975).

Mistrík, J.: In: Malá encyklopédia Slovenska. Zost. J. Vladár et al. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1987, s. 321 (heslo).

Tajomstvo profesora Mistríka. - Svet socializmu, 37, 1987, č. 38, s. 6 (frekventanti letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca o J. Mistríkovi).

Vzácna návšteva medzi nami. - Hlas ľudu, 44, 1987, č. 13, s. 11 (správa o návšteve J. Mistríka v Slovakistickom ústave Filozofickej fakulty univerzity v Novom Sade).

Leselidzeová, N.: [Vyznanie o Slovensku.] - Slovensko, 13, 1989, č. 12, s. 26 (so zmienkou o J. Mistríkovi).

Profesor Jozef Mistrík. - Československý svět, 1989, č. 7, s. 22.

Sabol, J.: Jazykovedec Jozef Mistrík. - In: Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie Bratislava 29. - 31. 1. 1986. Red. J. Mistrík. Bratislava, Univerzita Komenského 1989, s. 9-15.

Šoková, O.: Vzorová prednáška o prednáške. - Poľnohospodár, 33, 1989, č. 14, s. 2 (správa o prednáške J. Mistríka o rétorike, konanej koncom marca 1989 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre).

Mistrík Jozef. - In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska, 2. Red. R. Mrlian et al. Bratislava, Veda 1990, s. 68 (heslo).

Nowak: Grenzbevölkerung lernt Slowakisch. - NÖN (Niederösterreichische Nachrichten, St. Pölten, Rakúsko), 26, 1990, č. 11, s. 8 (na pripojenej fotografii J. Mistrík v Kruhu prednášateľov slovenského jazyka v kurzoch slovenského jazyka pre rakúskych občanov).

Vitko, P.: S kým do sveta (vrásky profesora slovenčiny, šéfa diplomacie a mňa). - Zmena, 2, 1990, č. 58 (so zmienkou o J. Mistríkovi).

Čechová, M.: Významné jubileum slovenské a české jazykovědy. - Naše řeč, 74, 1991, s. 148-151 (k 70. narodeninám).

Červeňák, P.: Životné jubileum univerzitného profesora PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc. - Slovenský stenograf, 45, 1990/91, s. 101-102 (k 70. narodeninám).

Dudok, M.: Jubileum profesora Jozefa Mistríka. - Nový život (Juhoslávia), 43, 1991, č. 1-2, s. 61-65 (k 70. narodeninám).

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jozefa Mistríka za roky 1980 - 1989. - Slovenská reč, 56, 1991, s. 37-50.

Mistrík Jozef. - In: Kto je kto na Slovensku 1991. Red. V. Adamec et al. Bratislava, konzorcium Encyklopédia 1991, s. 118 (heslo).

O rétorike a komunikácii. - Spišské hlasy, 32, 1991, č. 10, s. 4 (správa o prednáške J. Mistríka o rétorike a komunikácii v doškoľovacom stredisku v Spišskej Kapitule).

Hegerová, K.: Život naplnený prácou. K jubileu jazykovedca Jozefa Mistríka. - Národná obroda, 1. 2. 1991, s. 12 (k 70. narodeninám J. Mistríka).

Horecký, J.: Na polstoročnicu prof. Jozefa Mistríka. - Jazykovedný časopis, 42, 1991, s. 65-66 (k 70. narodeninám a 50-ročnému učiteľskému pôsobeniu J. Mistríka).

Mlacek, J.: Prof. Jozef Mistrík sedemdesiatročný. - Slovenská reč, 56, 1991, s. 35-36.

Škvareninová, O.: Jozef Mistrík sedemdesiatročný. Životné jubileum zakladateľa modernej štylistiky. - Večerník, 1. 2. 1991, s. 7.

Hosťom profesor. - Večerník, 3. 4. 1992, s. 4 (stručná informácia o stretnutí J. Mistríka s pedagógmi v Základnej škole na Ostredskej ulici v Bratislave).

Sabol, J.: Jozef Mistrík. - Slovenské národné noviny, 3 (7), 1992, č. 19, s. 4.

Mistrík, Jozef. - In: Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. Bratislava, Obzor 1993, s. 277 (heslo).

Mistrík, Jozef. - In: Malá slovenská encyklopédia. Zost. a red. sprac. kolektív pracovníkov Encyklopedického ústavu SAV. Bratislava, Encyklopedický ústav SAV - Goldpress Publishers 1993, s. 450 (heslo).

(ja): Pre literárne talenty. - Pravda, 21. 4. 1995, s. 4 (informácia o súťaži, ktorej výsledky bude posudzovať porota na čele s J. Mistríkom).

V. M.: Len niekoľko slov. - Smena na nedeľu, 8. 9. 1994, s. 5 (k rozhovoru s J. Mistríkom uverejnenému na stránkach časopisu).

Mistrík, Jozef. - In: Slovakia and the Slovaks. A Concise Encyclopedia. Zost. M. Strhan - D. P. Daniel. Bratislava, Encyclopedical Institute of the Slovak Academy of Sciences - Goldpress Publishers 1994, s. 395 (heslo).

Osobnosť prof. Jozefa Mistríka. Videokazeta. Námet T. Syneková a J. Mistrík. Bratislava, Slovenská televízia, relácia Profily, 7. 2. 1994, 22,35-23,10 h. na programe Slovenská televízia 1).

Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč, 51, 1986 - 60, 1995. - Slovenská reč, 60, 1995, s. 372 (záznam prác J. Mistríka uverejnených v r. 1987-1989 v Slovenskej reči).

Bajzíková, E.: Životné jubileum profesora Jozefa Mistríka. - Slovenská reč, 61, 1996, s. 48-50 (k 75. narodeninám).

Dvonč, L.: Jozef Mistrík. Personálna bibliografia. 1948-1995. Bratislava 1996. 76 s.

Ihnátková, N.: Konferencia o neverbálnej štylistike a jubileum profesora Jozefa Mistríka. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 42, 1995/96, s. 252-255 (k 75. narodeninám).
 
 
 
 
 

ROKY 1986 až 1995
 

1986

2. Frekvenčný slovník posunkovej reči. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1986. 304 s. (spoluautori Š. Csonka, L. Ubár).

Ref.: Augustinská, D.: Frekvenčný slovník posunkovej reči. – Nedeľná Pravda, 19, 1986, č. 51, s. 18.

3. Moderné ponímanie slovosledu v slovenčine. – In: Studia Academica Slovaca. 15. Prednášky XXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1986, s. 319 – 329.

4. Demokratizácia a internacionalizácia ako činitele štylistickej diferenciácie jazyka. – In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. – 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 1986, s. 35 – 38.

5. Znalosťou cudzích jazykov za mier a pokrok. – In: Znalosťou cudzích jazykov za mier a pokrok. Zborník Komenského trienále 1983. Red. J. Mistrík. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1986, s. 5 – 7.

6. Kompozícia v štýle prózy pre mládež. 2. – Zlatý máj, 11, 1986, s. 450 – 453.

7. Rečník je ústrednou postavou. – In: Sláva životu. Zborník vybraných statí a článkov. Metodicko-inštruktážny materiál ZPOZ. Red. M. Irša. Bratislava, Obzor 1986, s. 89 – 97. – Publikované aj v maď. vydaní publikácie: A szónok központi személy. – In: Éljen az élet. Módszertani kézikönyv. Válogatott fejezetek és cikkek gyűjteménye. Red. M. Irša. Bratislava, Obzor 1987, s. 103 – 112.

8. Aký bol tohtoročný Hviezdoslavov Kubín? – Pravda, 21. 10. 1986, s. 5.

9. Slovakistov stále pribúda. – Pravda, 29. 7. 1986, s. 5.

10. Obraz ukrytý v písme. Bude raz grafológ v realizačnom tíme? – Tip, 18, 1986, č. 51 – 52, s. 40 (rozhovor T. Kraussa s J. Mistríkom o grafológii a Mistríkove rozbory písma niektorých športovcov).

11. Puškinov pamätník ako súťaž. – Ruštinár, 21 (34), 1986, č. 2, s. 11 – 13.

12. Predhovor. – In: Znalosťou cudzích jazykov za mier a pokrok. Zborník z Komenského trienále 1983. Red. J. Mistrík. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1986, s. 3.

13. Syntetická práce o teorii vyučování slohu. Prel. J. Kraus. [Čechová, M.: Vyučování slohu. Praha 1985.] – In: Naše řeč, 69, 1986, s. 208 – 210 (ref.).

14. Kurz modernej slovenčiny. Slovníček. – Československý svět, 41, 1986, č. 2, s. 39; č. 4, s. 39. – Tamže: O ľubozvučnosti slovenčiny (č. 6, s. 39). – Moderné frazeologizmy (č. 8, s. 39). – Súčasná slovenská rétorika (č. 12, s. 39).

15. Dôstojný sviatok prednesu. – Pravda, 16. 10. 1986, s. 5 (správa o 31. Hviezdoslavovom Kubíne konanom v dňoch 1. – 5. 10. 1986 v Dolnom Kubíne).

16. Podnety z celoštátnej štylistickej konferencie. – Pravda, 14. 2. 1986, s. 5 (správa o konferencii konanej v dňoch 29. – 31. 1. 1986 v Bratislave).

17. Vansovej Lomnička na vzostupe. – Pravda, 29. 10. 1986, s. 5 (správa o 21. ročníku súťaže Vansovej Lomnička konanej v dňoch 17. – 18. 10. 1986 v Starej Ľubovni).

18. Slovenčina nie je ťažká, ale ...S prof. PhDr. Jozefom Mistríkom, DrSc., hovoríme o slovenskom jazyku v dnešnej škole. – Učiteľské noviny, 36, 1986, č. 43, s. 7 (rozhovor B. Syneka s J. Mistríkom).

19. O stenografii a jazyku. – Slovenský stenograf, 40, 1985/86, s. 81 – 82 (rozhovor P. Červenáka s J. Mistríkom).

20. Jeden z najvydarenejších. O 22. ročníku SAS-u hovoríme s profesorom Jozefom Mistríkom, DrSc. – Večerník, 25. 8. 1986, s. 5 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom).

21. Robí to, čo musí. – Učiteľské noviny, 36, 1986, č. 16, s. 7 (rozhovor B. Syneka s J. Mistríkom pri príležitosti udelenia Medaily J. A. Komenského J. Mistríkovi).

22. Živé kontakty s ľuďmi. Slovakisti prichádzajú spoznávať nielen jazyk. Náš rozhovor s profesorom PhDr. Jozefom Mistríkom, DrSc., riaditeľom Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. – Ľud, 11. 8. 1986, s. 4 (rozhovor L. Začku s J. Mistríkom).

23. Dobre sa čítajú iba dobrí autori, hovorí popredný slovenský štylista profesor Jozef Mistrík, DrSc. – Večerník, 29. 1. 1986, s. 5 (rozhovor zn. -vr- s Mistríkom).

24. Opýtali sme sa. – Večerník, 1. 7. 1986, s. 5 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom o jeho publikácii Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine, Bratislava 1986).
 

1987

25. Rétorika. 3. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987.

Ref.: Kožemjakinová, V.: Otázky žurnalistiky, 32, 1989, č. 3, s. 54 – 56.

26. Polarita ekonómie a redundancia v modernej štylistike. – In: Slavica Pragensia. 26. Problémy stylistiky. (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 4 – 5. 1983.) Red. K. Kučera – J. Štěpán. Praha, Univerzita Karlova 1987, s. 19 – 22, nem. res. s. 22.

27. Mimojazykové prvky v komunikácii. – In: Studia Academica Slovaca. 16. Prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1987, s. 267 – 273.

28. Esperanto a paralingvistika. – In: Problémy interlingvistiky. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Vysoké Tatry 20. – 22. mája 1987). Red. S. Košecký. Bratislava, Slovenský esperantský zväz a Český esperantský svaz v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV 1987, s. 93 – 97, esperantské res. s. 97.

29. Rytmus literárneho textu. – In: The Structure and Semantics of the Literary Text. (Paralelný rus. názov.) Budapest, Akadémiai Kiadó 1987, s. 127 – 134.

30. Basic Slovak. – Ľudové zvesti (Toronto; Kanada), 46 (56), 1987, č. 18, s. 2; č. 19, s. 2.

31. Základy encyklopedickej tvorby. – In: Pavlík, O. a kol.: O príprave druhého vydania Pedagogickej encyklopédie Slovenska a o dodatkových úlohách. Materiály z 9. plenárneho zasadnutia Hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska 4. marca 1987 v Bratislave. Red. V. Hotár. Bratislava, Slovenská pedagogická knižnica a Ústav školských informácií, Hlavná redakcia Pedagogickej encyklopédie Slovenska 1987, s. 116 – 121.

32. Záujem o slovakistiku a Slovensko neutícha. Začal sa 23. ročník Studia Academica Slovaca. – Pravda, 29. 7. 1987, s. 5.

33. Neverbálna komunikácia na scéne. – Film a divadlo, 31, 1987, č. 18, s. 4.

34. Posunková reč – reč bohatá. – In: O totální komunikaci. Knihovna časopisu Gong – svazek 5. Red. O. Jendrulek. Praha, federální výbor Svazu invalidů 1987, s. 9 – 11. – Predtým publikované pod rovnakým názvom: Gong, 1985, č. 4, s. 64 – 65.

35. Slovo predsedu poroty na záver. – In: Info – informátor XXXII. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Red. F. Bartko. Bratislava, Osvetový ústav – Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko 1987, s. 1 – 3.

36. Predhovor. – In: Studia Academica Slovaca. 16. Prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1987, s. 5.

37. K typológii mimojazykových textotvorných prvkov. – Zápisník slovenského jazykovedca, 6, 1987, č. 2, s. 4 – 6 (tézy prednášky konanej dňa 24. 2. 1987 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

38. Kurz modernej slovenčiny. Ako sa obliekame. – Československý svět, 42, 1987, č. 2, s. 39. – Tamže: Ako sa rozvíja slovenčina (č. 4, s. 39). – Súhlas a nesúhlas (č. 6, s. 39). – O slovoslede (č. 8, s. 39). – Hlásky ť, ď, ň, ľ (č. 10, s. 39). – O veľkých písmenách (č. 12, s. 39).

39. Podnetný Hviezdoslavov Kubín. – Pravda, 9. 10. 1987, s. 5 (správa o 32. roč. Hviezdoslavovho Kubína konanom v dňoch 30. 9. – 3. 10. 1987 v Dolnom Kubíne).

40. Príťažlivá Vansovej Lomnička. – Pravda, 29. 10. 1987, s. 5 (správa o 22. ročníku Vansovej Lomničky konanom v dňoch 15. – 17. 10. 1987 v Starej Ľubovni).

41. Jubilujúci Ján Kačala. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 102 – 104 (k 50. narodeninám).

42. Životné jubileum docenta Jozefa Mlacka. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 296 – 297 (k 50. narodeninám).

43. V dielni jazykovedca. – Život, 37, 1987, č. 13, s. 36 – 37 (rozhovor D. Provazníkovej s J. Mistríkom).

44. Svet so Slovákmi ráta. O Studia Academica Slovaca hovoríme s profesorom Jozefom Mistríkom, DrSc. – Slovensko, 11, 1987, č. 11, s. 14 (rozhovor V. Kunovskej s J. Mistríkom)

45. Slovenčina je moderná. 200 rokov spisovnej slovenčiny. – Nedeľná Pravda, 20, 1987, č. 24, s. 6 (rozhovor K. Faitha s J. Mistríkom).

46. Slovenčina naša každodenná. Anketa pri príležitosti 200. výročia od uzákonenia bernolákovčiny, prvého slovenského spisovného jazyka. Pripravila V. Kunovská. – Slovensko, 11, 1987, č. 8, s. 19 (spoluúčastník ankety).
 

1988

47. Variácie reči. 1. vyd. Bratislava, Smena 1988. 168 s.

Ref.: 1. Hábovčíková, A.: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 35, 1988/89, s. 124 – 125. – 2. Hegerová, K.: Zaujímavá knižka o jazyku. – Kultúra slova, 22, 1988, s. 286 – 287. – 3. (jkm) [= Koščo, J. ml.]: Variácie reči alebo podnety pre televíznu prax. – Kontakt, 1988, č. 8, s. 68 – 74. – 4. Škvareninová, O.: Príťažlivá publikácia o variáciách reči. – Učiteľské noviny, 38, 1988, č. 19, s. 2. – 5. Škvareninová, O.: Pútavo o variáciách reči. – Nové slovo, 30, 1988, č. 21, s. 22. – 6. Škvareninová, O.: Slovenčina skanzenová a tuzexová. – Smena, 14. 5. 1988, s. 6. – 7. Škvareninová, O.: Variácie reči. – Trnavský hlas, 4. 5. 1988, s. 2. – 8. Findra, J.: Slovenská reč, 54, 1989, s. 313 – 317. – 9. Horecký, J.: Kniha esejí o jazyku. – Otázky žurnalistiky, 32, 1989, č. 2, s. 50 – 51. – 10. Škvareninová, O.: Netradičná publikácia o reči. – Nový život (Nový Sad, Juhoslávia), 41, 1989, s. 233 – 234. – 11. Žáry, I.: Na kus reči o reči. – Novinář, 41, 1989, č. 2, s. 23. – 12. Janek, J.: Komenský, 13, 1988/89, s. 383. – 13. Schulzová, O.: Český jazyk a literatura, 40, 1989/90, s. 143 – 144.

Úryvok z knihy publikovaný v článku Aktívna a pasívna slovná zásoba. – Hlas ľudu (Nový Sad, Juhoslávia), 28. 5. 1988, s. 12.

48. Mimojazykové prvky v komunikácii. – In: Slavica Pragensia. 32. (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 4 – 5.) Red. K. Hausenblas – P. Mareš. Praha, Univerzita Karlova 1988, s. 111 – 119.

49. Internationalization of the Slavic Languages. – In: Global Demands on Languages and the Mission of the Language Academies. Proceedings of the Conference on National Language Academies and Their Mission (April 25 – 27, 1985) and The International Symposium of National Language Academies and Global Demands on Language (April 25 – 26, 1986). – Kentucky Foreign Language Conference. Red. J. Lihani. Lexington, KY, The University of Kentucky 1988, s. 201 – 209.

50. Sémantika glutinácie textu. – In: Studia Academica Slovaca. 17. Prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1988, s. 321 – 331. – Znovu publikované: The Semantics of the Glutination of the Text. Prel. T. Mistríková. – In: A Reader in Slovak Linguistics. Studies in Semantics. Red. J. Kačala et al. München, Verlag Otto Sagner 1992, s. 163 – 172.

51. Funkčné arytmie v modernej slovenskej próze. – In: Studia Academica Slovaca. 17. Prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1988, s. 313 – 319.

52. Text a matematika. – Romboid, 23, 1988, č. 2, s. 46 – 47.

53. Mimojazykové výrazové prostriedky v televízii. – Televizní tvorba, 1988, č. 3, s. 50 – 57.

54. Humor a satira v rozhlase. – Pravda, 5. 10. 1988, s. 5.

55. Proxemika (vzdialenosť) pri dorozumievaní. – Funkcionárka, 21, 1988, č. 9, s. 20.

56. Čo s trémou? – Funkcionárka, 21, 1988, č. 11, s. 20.

57. Úvahy k 30. výročiu Puškinovho pamätníka. – Ruštinár, 23 (36), 1988, č. 7, s. 17 – 21.

58. Pohybová kultúra počas rozhovoru a pri prednese. – Funkcionárka, 21, 1988, č. 10, s. 20.

59. Žena a jej reč. – Slovenka, 40, 1988, č. 41, s. 22.

60. Anatomy of text. – In: X meždunaroden kongres na slavistite. Reziume na dokladite. Sofija, 14 – 22 sentemvri 1988 g. Sofija, Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite 1988, s. 191.

61. Těšitelová, M. – Petr, J. – Králík, J.: Retrográdní slovník současné češtiny. Praha 1986. – In: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 202 – 203 (ref.).

62. Nový slovník slovenského jazyka. [Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala. Bratislava 1987.] – In: Československý svět, 43, 1988, č. 4, s. 39 (ref.).

63. Kapitoly o modernej slovenčine. Slovenčina v číslach. – Československý svět, 43, 1988, č. 9, s. 39). – Tamže: Zdvorilostná slovenčina (č. 11, s. 39).

64. Úrodný Hviezdoslavov Kubín. – Pravda, 20. 10. 1988, s. 5 (správa o 32. ročníku Hviezdoslavovho Kubína konanom v dňoch 5. – 8. 10. 1988 v Dolnom Kubíne).

65. Slovakistov rok čo rok pribúda. – Pravda, 27. 7. 1988, s. 5 (o programe 24. letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, konaného v dňoch 25. 7. – 21. 8. 1988 v Bratislave).

66. Podoby Vansovej Lomničky. – Pravda, 28. 10. 1988, s. 5 (správa o 23. ročníku Vansovej Lomničky, celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu pracujúcich žien, konanom v dňoch 13. – 15. 10. 1988 v Starej Ľubovni).

67. Slovenčina vo svete. – Život, 38, 1988, č. 42 (20. okt.), s. 3 – 5 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom).

68. Razgovor s professorom Jozefom Mistríkom. – Meridiány. 12 – 23/4. Red. D. Slobodník. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1980, s. 76 – 77.

69. O rečníckom umení v obradných sieňach. – Nová cesta, 10, 1988, č. 2, s. 4 – 6 (spoluúčastník besedy o rétorike, pripravenej D. Bangom a Z. Vicianovou).
 

1989

70. Basic Slovak. 3. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1989. 160 s. – 4. vyd. 1991. – 5. vyd. 1995.

71. Moderná slovenčina. 2. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1989. 264 s.

72. Grammatika slovackogo jazyka. 2. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1989. 184 s.

73. Štylistika. 2. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1989. 584 s.

Ref.: Hujík, V.: Nové knihy, 1989, č. 31, s. 2.

74. Žena pred verejnosťou. 1. vyd. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu žien 1989. 64 s. (o spôsoboch, ktorými žena komunikuje na verejnosti). – Preklad do maďarčiny: Nő a nyivánosság előtt. 1. vyd. Bratislava, Živena 1989. 68 s.

75. Kurz lektorskej rétoriky. 1. vyd. Bratislava, SÚV Socialistickej akadémie ČSSR 1989. 92 s.

76. Autonómia textu. – In: Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie Bratislava 29. – 31. 1. 1986. Red. J. Mistrík. Bratislava, Univerzita Komenského 1989, s. 23 – 27.

77. Funktionelle Arhytmien in der modernen slowakischen Prosa. – Zeitschrift für Slawistik, 34, 1989, s. 879 – 881.

78. Vlastné meno ako deiktikum v komunikácii. – In: Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6. – 8. mája 1987 v Smoleniciach). Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1989, s. 264 – 267.

79. Slovakistika vo svete. – In: Studia Academica Slovaca. 18. Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1989, s. 335 – 343.

80. Jazyková kultúra vo verejnej komunikácii. – Funkcionárka, 22, 1989, č. 1, s. 20.

81. Poznámkový blok funkcionárky. – Funkcionárka, 22, 1989, č. 2, s. 20.

82. Rituál a protokol. – Funkcionárka, 22, 1989, č. 3, s. 20.

83. Žena a jej reč. – Slovenka, 42, 1989, č. 41, s. 22.

84. Slovo putujúce k adresátovi (alebo hľadanie recitátorských osobností). Po 35. ročníku Hviezdoslavovho Kubína. – Pravda, 20. 10. 1989, s. 5.

85. O budúcnosť recitácie netreba mať obavy. – Dolný Kubín, 16, 1989, č. 19, s. 1 – 2.

86. Nech sa bázeň zmení na báseň. – Ľubovnianske noviny, 15, 1989, č. 42, s. 3.

87. Ceremoniálna rétorika. Rečník v minulosti a dnes. – Nová cesta, 11, 1989, č. 1, s. 19. – Tamže: Typy verejných prejavov (č. 2, s. 8 – 9). – Ozdoby ceremoniálnych prejavov (č. 3, s. 13). – Rečnícky prejav ako premiéra (č. 4, s. 7).

88. Vyznanie Vansovej Lomničke. – Slovenka, 42, 1989, č. 4, s. 7 (príspevok na zasadnutí ÚV Slovenského zväzu žien o aktuálnych otázkach kultúrno-výchovnej a záujmovej umeleckej činnosti, konanom v dňoch 4. – 5. 1. 1989 v Bratislave).

89. Studia Academica Slovaca – 25-ročná. – Naša univerzita, 36, 1989/90, č. 3, s. 1 – 2.

90. SAS jubiluje. Podujatie, ktoré si zaslúži podporu. – Pravda, 4. 8. 1989, s. 5.

91. Osobnejšie a ľudskejšie. Cieľ SAS – zisk nových priateľov – splnený. Ľud, 19. 8. 1989, s. 2.

92. Slovo predsedu poroty. Hodnotenie súťaže v kategóriách pre sólový umelecký prednes. – 35. Hviezdoslavov Kubín. Info XXXV. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 27. – 30. septembra 1989. Red. J. Schuster. Bratislava – Dolný Kubín, Osvetový ústav v Bratislave – Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 1989, s. 3 – 5.

93. Malé zamyslenie nad Puškinovým pamätníkom. – Ruštinár, 24 (37), 1989, č. 8, s. 1 – 14.

94. Kapitoly o modernej slovenčine. Profesijná reč. – Československý svět, 43, 1989, č. 1, s. 39. – Tamže: Slovenčina v číslach (č. 2, s. 39). – Skúposť a či ekonómia v reči? (č. 3, s. 39). – Výslovnosť hlásky “v“ (č. 5, s. 39). – Ako bývame (č. 7, s. 39). – Bodka v slovenčině (!slovenčine) (č. 9, s. 39).

95. Dobrý deň. – Život, 39, 1989, č. 46, s. 3 (o pozdravoch). – Tamže: Váhy slova (č. 50, s. 3). – Vianoce a človek (č. 51, s. 3). – Strany má dať – dal (č. 52, s. 3).

96. Na päťdesiatku docenta Jána Sabola. – Kultúra slova, 23, 1989, s. 31 – 32.

97. Za profesorom Jozefom Ružičkom. – Slovenská reč, 54, 1989, s. 292 – 293.

98. [Zamyslenie sa nad 40. výročím Ľudových kurzov ruštiny.] – Ruštinár, 24 (37), 1989, č. 7, s. 3 (rozhovor s J. Mistríkom).

99. Zlato pre SAS. Rozhovor s riaditeľom Studia Academica Slovaca – prof. PhDr. Jozefom Mistríkom, DrSc. – Večerník, 28. 8. 1989, s. 5 (rozhovor P. Vitka s J. Mistríkom).

100. Slovenčina vo svete. – Život, 38 1989, č. 42, s. 3 – 5 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom).

101. Písmo neklame. Grafológia skrýva v sebe možnosti, ktoré nevyužívame. – Večerník, 7. 7. 1989, s. 8 – 9 (rozhovor Z. Beňuškovej s J. Mistríkom).

102. Miesto pre dvoch: riaditeľa seminára Studia Academica Slovaca prof. Jozefa Mistríka z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a nášho redaktora Ľubomíra Lazového. – Smena, 1. 8. 1989, s. 1, 5.

103. 2 x dve. – Nedeľná Pravda, 22, 1989, č. 23, s. 2 (odpovede na dve otázky o jazyku).

104. Za dôstojnosť našich obradov. – Nová cesta, 11, 1989, č. 2, s. 4 – 7 (spoluúčastník besedy).
 

1990

105. Výberová prednáška zo slovenského jazyka. Vektory komunikácie. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 1990. 84 s.

106. Textglutation. – In: Tgolí chole Meűestró. Gedenkschrift für Reinhold Olesch. Red. R. Lechmann – A. Lauhus – Th. Lewandowski – B. Zelinsky. Köln, Böhlau Verlag 1990, s. 285 – 292.

107. Slovakistika vo svete. – In: Zahraniční Slováci a materinský jazyk. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 125. výročiu založenia Matice slovenskej. Red. F. Bielik – C. Baláž. Martin, Matica slovenská 1990, s. 238 – 240, angl. res. s. 240.

108. K histórii Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. – In: Studia Academica Slovaca. 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1990, s. 7 – 13.

109. Dominovať budú krajania. Veľký záujem o seminár slovakistov. – Národná obroda, 13. 7. 1990, s. 11.

110. Predhovor. – In: Studia Academica Slovaca. 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1990, s. 5.

111. Čo je to managing. – Národná obroda, 6. 7. 1990, s. 5 (odpoveď J. Mistríka na otázku E. Budinskej).

112. Tempo slovenskej reči. – Československý svět, 44, 1990, č. 2, s. 39. – Tamže: Epištoly o modernej slovenčine (č. 4, s. 39). – Triedy slov (č. 6, s. 39).

113. Široké spektrum slovenčiny a jej profesora. – Život, 40, 1990, č. 50, s. 6 – 7 (rozhovor D. Augustinskej s J. Mistríkom).

114. Infúzia slovenčiny. O zhodnotenie priebehu ročníka SAS sme požiadali prof. Jozefa Mistríka. – Večerník, 28. 8. 1990, s. 5 (rozhovor P. Vitka s J. Mistríkom).
 

1991

115. Slovenský jazyk. Školský test pre absolventov základných škôl. 1. vyd. Bratislava, Psychoservis 1991. 8 s. (spoluautor O. Blaškovič).

Ref.: Synek, J.: Psychoservis – Učiteľské noviny, 41, 1991, č. 19, s. 9.

116. Slowakische Sprache. – In: Studia Academica Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Príloha. Bratislava, Alfa 1991. 176 s.

117. Paradigmatický a syntagmatický aspekt pri konfrontácii systémových a textových štruktúr. – In: Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník 8/ Literárnovedný zborník 8. Red. P. Petrus. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1991, s. 15 – 19, rus. a nem. res. s. 19.

118. Náboženský štýl. – In: Studia Academica Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1991, s. 163 – 175.

119. Čo prezrádza písmo? – Príroda a spoločnosť, 1991, č. 7, s. 14 – 15.

120. Záver. – In: Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník 8 / Literárnovedný zborník 8. 1988. Red. F. Ruščák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1991, s. 341 – 342.

121. Vektory komunikácie. – Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1 – 2, s. 20 – 21 (tézy prednášky konanej dňa 12. 11. 1990 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

122. Vektory komunikácie. – Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1 – 2, s. 33 – 36 (tézy prednášky konanej dňa 19. 3. 1991 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove).

123. Situácia v komunikácii. – Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1 – 2, s. 35 – 36 (tézy prednášky konanej dňa 20. 3. 1991 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Košiciach).

124. Slovakisti znovu na Slovensku. Vo štvrtok sa začína SAS. – Národná obroda, 29. 7. 1991, s. 8 – 9.

125. Slovakisti odchádzajú. Myšlienky na záver tohtoročnej SAS. – Národná obroda, 27. 8. 1991, s. 3.

126. Jubilejný ročník zborníka Studia Academica Slovaca. – In: Studia Academica Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1991, s. 5 – 6.

127. Písmo nič neutají. – Fiškál, 3, 1992, č. 3, s. 6.

128. Kredit svätého Nikdala. – Roháč, 44, 1991, č. 9, s. 6.

129. Navždy sme sa rozlúčili s profesorom Deziderom Horvátom. – Slovenský stenograf, 45, 1990/91, č. 5, s. 81.

130. Slovenčina ako cudzí jazyk. Naše otázky pre prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., riaditeľa Studia Academica Slovaca. – Smena, 22. 1. 1991, s. 2.

131. Slovensko je atraktívne. – Naša univerzita, 36, 1991, č. 2, s. 3 (rozhovor A. Suroviakovej s J. Mistríkom).
 

1992

132. Basic Slovak. Dialógy na videokazete. Scenár J. Mistrík. 1. vyd. Bratislava. Atan 1992.

133. Basic Slovak. Videokazeta. Učebný text slovenčiny ako cudzieho jazyka v angličtine. Bratislava, Managing 1992 (autor scenára).

134. Štylistika a rétorika. 1. vyd. Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského 1992. 120 s. (spoluautorka O. Škvareninová).

135. Slowakisch-Deutsch. Príručka pre účastníkov Svetového festivalu mládeže v roku 1992. Martin 1992. 42 s.

136. Perspektive der slowakischen Sprache. – In: Semantische Hefte. IV/2. Red. J. Schöpfer – J. Knobloch. Heidelberg. J. Schöpfer 1992, s. 342 – 348.

137. Religiózny štýl. – Stylistyka, 1, 1992, s. 82 – 89.

138. Slovak. – PENN. Language News. Pittsburgh, USA 1992, č. 5, s. 16.

139. Slovenčine zápecníctvo nesvedčí. – Slovensko, 15, 1992, č. 2, s. 44 – 45.

140. Reč rodného kraja. – Národná obroda, 29. 7. 1992, s. 7.
 

1993

141. Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (vedúci kolektívu autorov).

Ref.: 1. Dvonč, L.: Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 38, s. 6. – 2. Gašinec, E.: Všetko o jazyku a štýle pre slovenčinárov a jazykárov. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 40, 1993/94, s. 125 – 127. – 3. Jarošová, A.: Knižná revue, 3, 1993, č. 17, s. 1. – 4. Ondruš, Š.: Encyklopédia jazykovedy. Dielo vyše šesťdesiatich slovenských a českých lingvistov. – Slovenská Republika, 16. 10. 1993, s. 10. – 5. Škvareninová, O.: Učiteľské noviny, 43, 1993, č. 33, s. 12. – 6. Bartáková, J.: In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A. 42. Red. I. Pospíšil. Brno, Masarykova univerzita – Filozofická fakulta 1994, s. 135 – 136. – 7. Dolník, J.: Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 58 – 60. – 8. Dubníček, J.: Najpodrobnejšie o slovenčine. – Práca, 24. 2. 1994, s. 5. – 9. Chmelík, A.: Na okraj recenzie Encyklopédie jazykovedy. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 41, 1994/95, s. 121 (k J. Dubníčkovi). – 10. Uhlár, V.: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 2, s. 5. – 11. Králik, Ľ.: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 71 – 73.

142. Syntax dialógu. – Studia gramatyczne, 5, 1993, s. 165 – 169.

143. Juristické texty. – In: Text a kontext. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Text v priestore jazykovej komunikácie. Text v priestore literárnej komunikácie. Text v priestore didaktickej komunikácie. Prešov 18. – 19. novembra 1993. Red. F. Ruščák. Prešov, Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1993, s. 78 – 81.

144. Slovakistika – slovenská jazykoveda. – In: Slavistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1993, s. 24 – 30.

145. Rozprávkové vretienko. Pozvánka na zaujímavé podujatie so zahraničnou účasťou. – Učiteľské noviny, 43, 1993, č. 12, s. 2.

146. Záverečné slovo. – In: Text a kontext. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Text v priestore jazykovej komunikácie. Text v priestore literárnej komunikácie. Text v priestore didaktickej komunikácie. Prešov 18. – 19. novembra 1993. Red. F. Ruščák. Prešov, Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1993, s. 289.

147. Obraz ukrytý v písme. Bude raz grafológ v realizačnom tíme? – Tip, 18, 1993, č. 51 – 52, s. 40 – 41.

148. Prof. Mistrík na margo recenzie prof. Ondruša. – Slovenská Republika, 23. 10. 1993, s. 12.

149. Slovensko známe a neznáme. – In: Punka, J. – Kuko, P.: Pod Poľanou a v Honte. Bratislava, Odkazy 1993, s. 316 – 317 (doslov ku knihe).

150. Genre Semiotics in Verbal Communication. – In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Red. S. Mislovičová et al. Bratislava, Veda 1993, s. 300.

151. Nové slová v slovenčine. – Zvesti, časopis pracovníka Slovenskej poisťovne, 12, 1993, č. 6, s. 18; č. 7, s. 16; č. 8 – 9, s. 16; č. 10, s. 16; č. 11 – 12, s. 20.

152. Moderné a módne slová (1). – Smena na nedeľu, 30. 7. 1993, s. 10. – Tamže: (2) 6. 8., s. 10. – (3) 13. 8., s. 10. – (4) 20. 8., s. 10. – (5) 27. 8., s. 10. – (6) 3. 9., s. 10. – (7) 10. 9., s. 10. – (8) 17. 9., s. 10. – (9) 24. 9., s. 10. – (10) 1. 10., s. 10. – (11) 8. 10., s. 10. – (12) 15. 10., s. 10. – (13) 22. 10., s. 10. – (14) 29. 10., s. 10.

153. Otázka Antonína Přídala pro Jozefa Mistríka. – Literární noviny, 14. 1. 1993, s. 2.

154. Jazyk je dar ... – Knižná revue, 3, 1993, č. 16, s. 17 (rozhovor redakcie časopisu s J. Mistríkom o Encyklopédii jazykovedy, Bratislava 1993).

155. Priekopnícka encyklopédia. Významné dielo slovenskej jazykovedy. – Národná obroda, 24. 7. 1993, s. 9 (rozhovor K. Hegerovej s J. Mistríkom o Encyklopédii jazykovedy, Bratislava 1993).

156. Obnovený Štúrov Zvolen. – Smer, 16. 11. 1993, s. 12 (rozhovor A. Potančoka s J. Mistríkom).

157. Písmo – zrkadlo človeka. – Slobodný piatok, 4, 1993, č. 4, s. 5 (rozhovor I. Sitkovej s J. Mistríkom).
 

1994

158. Rečnícke umenie. 1. vyd. Bratislava, Interlingua 194. 152 s.

Ref.: 1. Škvareninová, O.: Rétorika i gramatika. – Literárny týždenník, 8, 1995, č. 13, s. 4 (aj o publikácii: Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994). – 2. Škvareninová, O.: Stylistyka, 4, 1995, s. 397 – 398.

159. Gramatika slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1994. 168 s.

Ref.: Benčatová, Ľ.: Národná obroda, 1. 10. 1994, s. 8. – 2. Očenáš, I.: Prvá syntetická stredoškolská učebnica slovenskej gramatiky. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 41, 1994/95, s. 178 – 181. – 3. Očenáš, I.: Pedagogické rozhľady, 1994 – 1995, č. 3, s. 23 – 24. – 4. Škvareninová, O.: Rétorika i gramatika. – Literárny týždenník, 8, 1995, č. 13, s. 4 (aj o publikácii: Mistrík, J.: Rečnícke umenie. Bratislava 1994). – 5. Pláňavský, V.: Kniha, ktorú by mal mať každý policajt. – Polícia, 4, 1994, č. 7, s. 16. – 6. Hujík, V.: Skutočným majstrom slova. – Lúč, 4. 8. 1994, s. 4. – 7. Škvareninová, O.: Stylistyka. 4, 1995, s. 397 – 398.

160. Basic Slovak. Slovenčina pre cudzincov. Videokazeta v 15. lekciách. Učebný text v slovenčine. Námet a scenár J. Mistrík. Moderátorky O. Škvareninová a V. Svitačová. Bratislava, Atan 1994.

161. Viete sa dorozumieť po slovensky? Videokazeta. Kurz rétoriky. Scenár a dialógy E. Gajdošíková a J. Mistrík. Bratislava, Slovenská televízia 1994.

162. Päť prštekov na ruke. 1. vyd. Bratislava, Buvik 1994 (obrázková kniha – učebnica posunkovej reči pre nepočujúcich; spoluautori D. Hevier, M. Števková, L. Ubár).

163. Kodifikovaný systém posunkovej reči. S pripojenou videokazetou (autor L. Ubár). 1. vyd. Bratislava, Slovenský zväz sluchovo postihnutých 1994. 18 s.

164. Slowakisch: Die Entfaltung der Literatursprache. – In: Language Reform. History and Future. (Paralelný fr. a nem. názov.) Red. I. Fodor – C. Hagege. 6. Hamburg, Helmut Buske Verlag [1994], s. 455 – 468 (spoluautorka E. Ehrgangová).

165. Slovenčina (ani učiteľ) sa nesmie izolovať. – Rodina a škola, 9, 1994, č. 3,s. 6 – 9.

166. Celoslovenská súťaž v rétorike. Dve CS – Hodnotenie – semináre. – Štúrov Zvolen, 7, 1994, č. 2, s. 4.

167. Magický Trenčín. – In: 75 rokov Obchodnej akadémie v Trenčíne. Red. Ľ. Jandák. Trenčín, Obchodná akadémia v Trenčíne 1994, s. 9.

168. Literárny ateliér. – Sme na nedeľu, 28 (47, 1994, č. 28a, s. 13; č. 34a – č. 46, s. 13.

169. Čo vieme o grafológii. – Rodinník, 1, 1994, č. 2, s. 4 – 7.

170. Čo hovorí písmo. Grafológia. – Hry Niké, 1, 1994, č. 5, s. 22; č. 6, s. 23 – 24; č. 7, s. 22 – 23; č. 8, s. 22.

171. Akoby náhodou. – Verbum, 5, 1994, s. 206 – 207 (o básnikoch M. Šprincovi a J. Silanovi).

172. Nové slová v slovenčine. – Zvesti, časopis pracovníka Slovenskej poisťovne, 13, 1994, č. 1, s. 16; č. 2, s. 16; č. 3 – 4, s. 20; č. 5, s. 20; č. 6, s. 16; č. 7 – 8, s. 28; č. 9 – 10, s. 28; č. 11 – 12, s. 28.

173. Nové a módne slová v slovenčine. (1) – Smena na nedeľu, 8. 1. 1994, s. 10. – Tamže: (2) 15. 1., s. 10. – (3) 22. 1., s. 10. (10) 5. 2., s. 10. – (11) 29. 1., s. 10. – (12) 5. 2., s. 10. – (13) 12. 2., s. 10.

174. Široké spektrum slovenčiny a jej profesora. – Život, 44, 1994, č. 50, s. 6 – 7 (rozhovor s J. Mistríkom).

175. Univerzita života po slovensky. – Nedeľná Pravda, 3, 1994, č. 32, s. 23 (rozhovor A. Bírošíkovej s J. Mistríkom).

176. Široká náruč slovenská. Dnes začína seminár Studia Academica Slovaca – už tridsiatykrát. – Večerník, 1. 8. 1994, s. 2 (rozhovor A. Bírošíkovej s J. Mistríkom).

177. Nehľadajme sa v cudzích zrkadlách. – Smena na nedeľu, 18 (42), 1994, č. 34, s. 5 (rozhovor E. Slováka s J. Mistríkom).
 

1995

178. Kurz grafológie. 1. vyd. Šamorín, Fontana 1995. 164 s.

179. Slovenčina pre národnostné menšiny. Filmové spracovanie seriálu o slovenčine. Zost. M. Zelina. Bratislava, ALEF-štúdio 1995 (spoluautor, autor 5 kapitol).

180. K výskumu jazyka masmédií – retrospektívne i perspektívne. – Otázky žurnalistiky, 38, 1995, s. 237 – 240.

181. Vysoká škola nie je kontinuom strednej školy. – In: Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia – minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. a 22. novembra 1994 v Bratislave pri príležitosti 75. výročia založenia Univerzity Komenského. Red. P. Hrnčiar et al. Bratislava, Univerzita Komenského 1995, s. 230 – 232.

182. Literárny ateliér. – Smena na nedeľu, 29 (48), 1995, č. 1a – č. 32a, s. 13.

183. Slovenčina a novinári. Jazyk ako prostriedok komunikácie. Za 150 rokov od uzákonenia spisovnej slovenčiny pribudlo 75 000 nových slov. Každé šieste slovo v slovenčine má cudzí pôvod. – Fórum, 6, 1995, č. 4, s. 1. – Znovu publikované: Reč naša materinská. – Výber, 28, 1995, č. 21, s. 15.

184. “Načo vatry preskakovať.” – Smer dnes, 5, 1995, č. 186, s. 22.

185. Nové slová v slovenčine. – Zvesti, časopis pracovníka Slovenskej poisťovne, 14, 1995, č. 1 – 2, s. 32; č. 3 – 4, s. 18; č. 5 – 6, s. 16; č. 7 – 8, s. 36; č. 9, s. 16; č. 11 – 12, s. 36.

186. Čo prezrádza písmo. Grafológia pre Vás. – Rodina, 27, 1995, č. 3, s. 14 – 15; č. 4, s. 14 – 15; č. 5, s. 14 – 15; č. 6, s. 14 – 15; č. 7, s. 14 – 15; č. 8, s. 14 – 15; č. 9, s. 14 – 15; č. 10, s. 14 – 15; č. 11, s. 14 – 15; č. 12, s. 14 – 15.

187. Príťažlivá knižka o komunikácii. [Škvareninová, O.: Rečová komunikácia. Bratislava 1995.] – In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 37, s. 5 (ref.).

188. Jubileum slovenskej stenografie. – Slovenský stenograf, 50, 1995/96, s. 1 – 2.

189. Ako ich nepoznáte. Prof. Jozef Mistrík, DrSc. – Televízia a rozhlas, 1995, č. 20, s. 3 (rozhovor M. Rapantovej s J. Mistríkom).

190. Životaschopná slovenčina. Hovoríme s jazykovedcom Jozefom Mistríkom. – Literárny týždenník, 8, 1995, č. 16, s. 1, 11 (rozhovor D. Machalu s J. Mistríkom). – Úryvok uverejnený v Slovenskej Republike, 24. 4. 1995, s. 5.
 
 
 

Spolupráca
 

Scrabble. Najpopulárnejšia slovná hra na svete. Bratislava 1994 (odborná garancia).
 
 
 

Prekladateľská činnosť
 

Soumagne, L.: Die Litanei. Band 4. Mit einem Nachwort von J. Splett. Krefeld, Verlag van Acken 1993, s. 74 – 75.
 
 
 

Redakčná činnosť
 

Jazykovedný časopis, 37, 1986 – 46, 1995 (člen red. rady).

Slovenská reč, 51, 1986 – 56, 1991 (člen red. rady).

Studia Academica Slovaca. 15. Prednášky XXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1986. 528 s. (vedecký redaktor).

Zápisník slovenského jazykovedca, 5, 1986 – 8, 1989 (redaktor).

Znalosťou cudzích jazykov za mier a pokrok. Zborník z Komenského trienále 1983. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1986 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 16. Prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1987 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 17. Prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1988 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 18. Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1989. 664 s.

Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie. Bratislava 29. – 31. 1. 1986. Bratislava, Univerzita Komenského 1989 (zodpovedný redaktor).

Studia Academica Slovaca. 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1990, 432 s. (vedecký redaktor).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 37. 1987. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1990. 152 s. (člen red. rady).

Komunikácia. Príručná kniha pre študentov City University Bratislava. 1. vyd. Bratislava, Open University 1991.

Studia Academica Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1991, 374 s. (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca, 15, 1986 – 20, 1991 (ved. a zodp. redaktor).

Stylistyka (Opole, Poľsko, 1, 1992 – 4, 1995 (člen red. rady).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 39. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1992 (člen red. rady).

Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (zostavovateľ, člen red. rady).

Kodifikovaný systém posunkovej reči. Videokazeta s pripojeným textom. 1. vyd. Bratislava, Slovenský zväz sluchovo postihnutých 1994 (zostavovateľ základného textu).
 
 
 

Literatúra
 

Bajzíková, E.: Životné jubileum profesora Jozefa Mistríka. – Slovenská reč, 61, 1996, s. 48 – 50 (k 75. narodeninám J. Mistríka).

Dvonč, L.: Jozef Mistrík. Personálna bibliografia 1948 – 1995. Bratislava 1996. 76 s.

Ihnátková, N.: O neverbálnej štylistike a jubileum profesora Jozefa Mistríka. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 42, 1995/96, s. 252 – 255 (k 75. narodeninám).

Škvareninová, O.: Jubileum profesora Jozefa Mistríka. – Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 56 – 57 (k 75. narodeninám).

Jozef Mistrík. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava, Veda 1997, s. 359 – 371.